งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 372
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงสุธาสิริ    ประทุมสุวรรณ
1. นางภัทรียา    ไชยพันธุ์
2 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ไชยบุรี 1. เด็กหญิงจีราวรรณ    คำลือ
1. นางรัชนีภรณ์    อาจสาลี
3 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน โพนทองนาเข 1. เด็กหญิงปวีณา    สุกใส
1. นายสง่า    โกพล
4 โรงเรียนเพียงหลวง 10 หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงจิดาภา    ต้นสา
1. นางสาวกาญจนา    ชัยมาโย
5 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    พลสุวรรณ
1. นางเสาวลักษณ์    ติภู
6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    จันทลีลา
1. นางศศิวิมล    โพธิ์สุ
7 โรงเรียนบ้านคำไฮ ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงธารารัตน์    ต้นศรี
1. นางสาวกนกวรรณ    ต้นศรี
8 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย ชายโขง 1. เด็กหญิงคณิตา    คอแก้ว
1. นายสิรภพ    พลสุวรรณ
9 โรงเรียนบ้านค้อ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงปริศนา    อนุญาหงษ์
1. นางวนิดา    สิทธิพา
10 โรงเรียนบ้านคำเตย ท่าจำปา 1. เด็กหญิงวันทนา    อุผา
1. นางสาวภัทธิรา    นวลตา
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงวิภาวิณี    คำสวัสดิ์
1. นางสาวนิราพร    โทสวนจิต
12 โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา    นาโควงค์
1. นางสาวเจนจิรา    นาโควงค์
13 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กหญิงนิภาดา    จันทร์มณี
1. นายวิเศษ    สาสอน
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงอภิญญา    ยะไวย์
1. นางสาวกอบสุข    บุญชื่น
15 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงศุภิสรา    มะเสนัย
1. นายยุทธศักดิ์    บุญประสม
16 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงนริสรา    ชัยชนะศรี
1. นายการัณย์    คำแปง
17 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    คิดถูก
1. นายครองชัย    สุวรรณมาโจ
18 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงศิลารัตน์    คำชนะ
1. นางภัทรายุ    วงษาเนาว์
19 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงเขมจิรา    โทรัตน์
1. นายชัยรัช    โทรัตน์
20 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงณิพาพร    ผินแก้ว
1. นายเกรียงไกร    ต้ายบุญเทียง
21 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงธนพร    สมวงค์
1. นางสาวปริญญา    รักษาราษฎร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................