งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 373
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    นามเสาร์
1. นายกิตติพันธ์    เสียงสนั่น
2 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายภานุพงษ์    อินทะศรี
1. นายอิทธิโชติ    เจินทำ
3 โรงเรียนบ้านหนองเทา ชายโขง 1. เด็กชายวศิน    ศรีสุธรรม
1. นางสาวจารุวรรณ    อ่อนหวาน
4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์    กระแสโสม
1. นายวิเศษ    สาสอน
5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายปุริม    คำเงิน
1. นายอัจฉริยพงศ์    ราชปัญญา
6 โรงเรียนบ้านโพนจาน ลำน้ำทวย 1. เด็กชายบรรยง    ราชมณี
1. นายวันชัย    พาลีรักษ์
7 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา 1. เด็กชายปิยะณัฐ    ด่านหา
1. นางไพ    โพธิบุตร
8 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ค้อพัฒนา 1. เด็กชายแสงชัย    โทรัตน์
1. นายชัยรัช    โทรัตน์
9 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายกฤษฎา    อินทรา
1. นายเกรียงไกร    ต้ายบุญเทียง
10 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายวัชรากร    กาวนอก
1. นายไตรภพ    โคตรมิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................