งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 374
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านอูนนา นางัว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ประกิ่ง
1. นางประยวน    อุสาพรหม
2 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงอารยา    วงศุพัฒน์
1. นางสุวดี    บัวสาย
3 โรงเรียนบ้านหนองเทา ชายโขง 1. เด็กหญิงญานัสสา    ทองดี
1. นางสาวจารุวรรณ    อ่อนหวาน
4 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงสิรามล    มะตนเด
1. นางสาวกมลวรรณ    วงศ์มีแก้ว
5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร    แพงเนตร
1. นางสวาท    โชติวังโส
6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงกรรณิกา    เมฆตั้ง
1. นายอัจฉริยพงศ์    ราชปัญญา
7 โรงเรียนบ้านโพนจาน ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงสายธาร    อินทา
1. นายวันชัย    พาลีรักษ์
8 โรงเรียนบ้านดงน้อย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงพรพรรณ    ชาดีกรณ์
1. นายเรืองฤทธิ์    ด้วงติลี
9 โรงเรียนบ้านหาดกวน ไชยบุรี 1. เด็กหญิงรัตณาภร    สุโพธิ์
1. นายปรีชา    พิกุลศรี
10 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา 1. เด็กหญิงมุทิตา    ประพัสรางค์
1. นางไพ    โพธิบุตร
11 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงเวนิตา    อ.ท.ศรี
1. นายเกรียงไกร    ต้ายบุญเทียง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................