งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 375
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านนาจาน ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายธนาธร    ทวีทรัพย์
2. เด็กชายวีรชาติ    ชื่นบุญชู
3. เด็กชายพงศกร    พรมหงษ์
4. เด็กหญิงกนกกาญจน์    ต้นนาจาน
5. เด็กหญิงศิริวรรณ    อินทะศรี
6. เด็กหญิงรัตติยา    ศรีลาลาย
7. เด็กชายสิทธินันท์    ทะโคดา
8. เด็กหญิงอรยา    งามนาศรี
9. เด็กหญิงมุขดา    พันสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย    งามนาศรี
11. เด็กชายเมตตา    ทะโคดา
12. เด็กชายศิริวัฒน์    ต้นกันยา
13. เด็กชายพีระพล    แสงกระจาย
14. เด็กหญิงปาริฉัตร    อินทะศรี
15. เด็กหญิงพรนภา    อินทะศรี
16. เด็กหญิงนิภาพร    อ้นคำ
17. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ต้นนาจาน
18. เด็กหญิงอริษา    คำภิรัง
19. เด็กหญิงสวรส    รินลา
20. เด็กชายทศพร    โสดาวิชิต
21. เด็กชายชัยวัฒน์    เหลาบุญมา
22. เด็กชายวิษณุ    ทะโคดา
23. เด็กชายกิตติชัย    โสภาน้ำ
24. เด็กชายสุวิชัย    ต้นกันยา
25. เด็กชายสหภาพ    ขันทะชา
26. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ทะลุนลัย
27. เด็กหญิงวัลยา    ทะโคดา
28. เด็กหญิงจิราพัชร    ต้นกันยา
29. เด็กหญิงณัฐตภร    ต้นนาจาน
30. เด็กหญิงเดือนอุทิพย์    อินทะศรี
31. เด็กหญิงสุภัตตรา    โยลัย
32. เด็กหญิงพัชรมัย    โสภาน้ำ
33. เด็กหญิงบัณฑิตา    อินทริง
34. เด็กหญิงอนงค์รดี    แก้วสำราญ
1. นางกฤตญาณี    เภตรา
2. นางชลธิชา    ติยะบุตร
3. นางนิจใจยา    สัตย์ปัญญา
4. นายบุญเส็ง    พรพุทธคุณรักษา
5. นางพึงพิศ    จิรธนากิจ
6. นางลัดดาวัลย์    เวียนวัฒนา
7. นางสาววลัยรัตน์    คะลีล้วน
8. นางสาวศิริมาศ    ทีสุกะ
2 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    บาลทะจี
2. เด็กหญิงศิริพร    อ.ท.ศรี
3. เด็กหญิงจันทร์ธิดา    เหล่าพรม
4. เด็กหญิงอริสา    จันทุลาง
5. เด็กหญิงชนม์นิภา    ปัญหาชัย
6. เด็กหญิงสุทธิดา    แปทา
7. เด็กหญิงวรนุช    ไชยพรม
8. เด็กหญิงวรรณรัตน์    ผินแก้ว
9. เด็กชายจักรพงษ์    นาจอมทอง
10. เด็กชายธันยวิทย์    บาลทะจี
11. เด็กชายประเมิน    แสนเพ็งเคน
12. เด็กชายธนธรณ์    ศรีสว่าง
13. เด็กชายพลาธร    อุดมดี
14. เด็กชายธีระศักดิ์    นามคำ
15. เด็กชายธนากร    บาลทะจี
16. เด็กชายเจษฎา    แย้มดวง
17. เด็กชายสิทธิเดช    ขยัน
18. เด็กชายวีระภาพ    รักษาศรี
19. เด็กชายภาทร    ออทอลาน
20. เด็กชายพลวัต    เทพมงคล
21. เด็กชายวุฒิชัย    อ้วนจี
22. เด็กหญิงธิดารัตน์    เทพมงคล
23. เด็กหญิงศรีสุดา    อ.ท.ศรี
24. เด็กหญิงลัดดา    อินสา
25. เด็กหญิงจินดาลักษณ์    แสนโคตร
26. เด็กหญิงนันท์นลิน    แพงดงแก
27. เด็กหญิงสุกัญญา    บัวลอย
28. เด็กชายวธิตา    อ.ท.ศรี
29. เด็กหญิงเอลิตา    ต้อนโสกี
30. เด็กชายจินดารัตน์    อ.ท.ศรี
1. นางสาวมารินทร์ดา    เมืองสนธ์
2. นายวีระพล    พันธุ์เวียง
3. นายศุภวัฒน์    สมบัติภูธร
4. นายสัญญา    แก้วหนองสังข์
5. นางสาวสุภัทรตรา    กุลยะ
6. นางอำนวย    แก้วหนองสังข์
7. นางอุไรวรรณ    ไชยสุระ
8. นายเกรียงไกร    ต้ายบุญเทียง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................