งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 601
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงวิยะดา    ตะวะนะ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เดชทะศร
3. เด็กหญิงอริสา    ทองมะโรง
4. เด็กหญิงวัณธิญา    บาลทะจี
5. เด็กชายพงศกร    ทองมะโรง
6. เด็กหญิงนิภา    ชนะพจน์
7. เด็กหญิงกัลญา    บาลทะจี
8. เด็กหญิงกรรณิกา    วงนาเรือง
9. เด็กชายธีระพัฒน์    นิวงศ์ษา
10. เด็กหญิงจิราพร    ต้นเงิน
11. เด็กหญิงสร้อยสุดา    ต้อนโสกี
12. เด็กหญิงศาตพร    ก้อนหมื่น
13. เด็กหญิงสุพัฒนา    แสนโคตร
14. เด็กชายธิติวัฒน์    อ.ท.ศรี
15. เด็กชายประวี    ขันจันทร์
16. เด็กชายวีระพล    อุดมดี
17. เด็กชายรัฐพล    อ.ท.ศรี
18. เด็กชายวัฒนา    โนนกลาง
19. เด็กชายอภิสิทธิ์    บัวลอย
20. เด็กชายวรพงษ์    ไชยสุระ
21. เด็กชายอนาวิน    บุญเฮ้า
22. เด็กชายณัฐพงษ์    เทพมงคล
23. เด็กชายพานุพงษ์    บัวลอย
24. เด็กชายยศศักดิ์    แพงดงแก
25. เด็กชายวีระยุทธ    อ้วนจี
26. เด็กชายอภิสิทธิ์    หลงมา
27. เด็กชายชัยพร    เมฆตั้ง
28. เด็กหญิงชนิตา    ดานหา
29. เด็กหญิงรุ้งกัลยา    เทพมงคล
30. เด็กหญิงพรนิภา    ศรีมันตะ
31. เด็กหญิงชุติมา    บัวลอย
32. เด็กหญิงนันทนา    บาลทะจี
1. นางสาวครารมทิพย์    ราชบัณทิต
2. นางจันทะจร    แสงนา
3. นางนิพาภรณ์    คะลีล้วน
4. นางพิมลรัตน์    จันทะรักษ์
5. นางมณีรัตน์    อุ่นเทียมโสม
6. นางสาววรรณี    โชติชุม
7. นายเกรียงไกร    ต้ายบุญเทียง
8. นางสาวเย็นฤดี    นิวงศ์ษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................