งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายพิษณุวัตร    ศรีสุวอ
1. นางณัฐกานต์    เชียงตุง
2 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายธรรมรัตน์    ศรีสร้อย
1. นางฌาริญญา    วะชุม
3 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง ลำน้ำทวย 1. เด็กชายณัฐพงษ์    พูลเพิ่ม
1. นางวาสนา    ดีดวงพันธ์
4 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย ชายโขง 1. เด็กชายอนุวัตร    ศรีวิจิตร
1. นายพงษ์พิพัฒน์    พิมปัดชา
5 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด นางัว 1. เด็กชายกตัญญู    อินทริง
1. นายศรีไพร    ไชยต้นเทือก
6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กชายพิทยา    สุนา
1. นายสัญญา    อุผา
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กชายรัชภูมิ    รุ่งจินดารัตน์
1. นายวรวิทย์    จันทายืน
8 โรงเรียนบ้านตาล ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กชายภูชิต    กวนศักดิ์
1. นางสาวภัชกาษจน์    ปัฏนา
9 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายจักรพงษ์    นาจอมทอง
1. นายเกรียงไกร    ต้ายบุญเทียง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................