งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 603
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านอูนนา นางัว 1. เด็กชายพิพัฒน์ชัย    วิริยะพันธ์
1. นางประยวน    อุสาพรหม
2 โรงเรียนบ้านหนองเทา ชายโขง 1. เด็กชายวศิน    ศรีสุธรรม
1. นางสาวจารุวรรณ    อ่อนหวาน
3 โรงเรียนบ้านเสาเล้า ลำน้ำทวย 1. นายสาคร    พันจี
1. นายสอนประเสริฐ    นนเลาพล
4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายอนุศักดิ์    แสงสุรีย์
1. นายอัจฉริยพงศ์    ราชปัญญา
5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ค้อพัฒนา 1. เด็กชายวัยธญา    โทรัตน์
1. นางสาววราลักษณ์    อาจวิชัย
6 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายพรเทพ    เทพมงคล
1. นายเกรียงไกร    ต้ายบุญเทียง
7 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายศราวุฒิ    อินทริง
1. นางสาวจิรภา    อุผา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................