งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหนองซน หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงอารยา    เกิดชาวนา
1. นางสาวอัจฉรา    ติยะบุตร
2 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน โพนทองนาเข 1. เด็กหญิงมณฑิดา    สาบก
1. นายสง่า    โกพล
3 โรงเรียนบ้านคำนกกก หนองแวง 1. เด็กหญิงกันตนา    พันธ์โม้
1. นางสุภาพักตร์    แก้วสนิท
4 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม 1. เด็กหญิงภทรพรรณ    พินิจศักดิ์
1. นางเสาวลักษณ์    ติภู
5 โรงเรียนบ้านโพนแดง เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงมันทนา    มลตะราช
1. นางสุชาดา    จันทะเขต
6 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงจิรวรรณ    ไชยกา
1. นางวาสนา    ดีดวงพันธ์
7 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย ชายโขง 1. เด็กหญิงรมย์ชลี    มะละ
1. นายพงษ์พิพัฒน์    พิมปัดชา
8 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงวิภาพร    ประกิ่ง
1. นางสาวทิพวรรณ    บรรเทาทุกข์
9 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด นางัว 1. เด็กหญิงพัชรี    บุนนท์
1. นายศรีไพร    ไชยต้นเทือก
10 โรงเรียนบ้านโพนบก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    เดชทะศร
1. นางปทุมรัตน์    มันทะ
11 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงจันทร์เจ้า    ฉิมานุกูล
1. นางศรีเฉลียว    อุผา
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงซอญญ่า    วิตบี้
1. นายวรวิทย์    จันทายืน
13 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ว่องไว
1. นายยุทธศักดิ์    บุญประสม
14 โรงเรียนบ้านตาล ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงขนิษฐา    นนทะศรี
1. นางสาวภัชกาษจน์    ปัฏนา
15 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    คำชนะ
1. นายอัคนีวุฒิ    โน๊ตสุภา
16 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงนงนภัส    อนุญาหงษ์
1. นางสาววราลักษณ์    อาจวิชัย
17 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงพิริญา    คำภูเงิน
1. นายวีระศักดิ์    พรมดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................