งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านอูนนา นางัว 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ประกิ่ง
1. นางประยวน    อุสาพรหม
2 โรงเรียนบ้านคำนกกก หนองแวง 1. นางสาวกันยารัตน์    ศรีโมลี
1. นายภาคิน    สัมพันธ์
3 โรงเรียนบ้านหนองเทา ชายโขง 1. เด็กหญิงญานัสสา    ทองดี
1. นางสาวจารุวรรณ    อ่อนหวาน
4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า ลำน้ำทวย 1. นางสาวอาริษา    แก้วอ่อนขวา
1. นายสอนประเสริฐ    นนเลาพล
5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    วงค์ทวี
1. นายอัจฉริยพงศ์    ราชปัญญา
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงศรานันท์    บุพศิริ
1. นางนุชรัตน    นวลฝ้าย
7 โรงเรียนบ้านดงน้อย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงโสรยา    เอ้สามี
1. นายเรืองฤทธิ์    ด้วงติลี
8 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงสุชาดา    พาลา
1. นายไชยยศ    เผื่อนศรี
9 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา 1. เด็กหญิงเพียงพร    ชมภูพระ
1. นางสาวศศิกานต์    โพธิ์ศรี
10 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ค้อพัฒนา 1. นางสาวอิษยา    ประกอบกิจ
1. นางสาววราลักษณ์    อาจวิชัย
11 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงนภาพร    สมรฤทธิ์
1. นายเกรียงไกร    ต้ายบุญเทียง
12 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    โชติรักษา
1. นายวราวิทย์    คะษาวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................