งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 643
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านพนอม ชายโขง 1. เด็กชายสิทธิพล    ตนศิริ
2. เด็กชายสุรชัย    ทองอ่อน
3. เด็กชายอนุชิต    นิจภักดี
4. เด็กชายกิตติภัฎ    สีบุญตา
5. เด็กชายอธิป    ขันตี
6. เด็กหญิงวรรณิดา    แก้วสา
1. นายชาญชัย    เจริญขันธ์
2. นายวันท์นภา    พูลกิจวัฒนา
3. นายอนิรุทธ    กิติศรีวรพันธ์ุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................