งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 701
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงชนิกรณ์    โพนดาแคบ
1. นางสาววาปี    ลี้พล
2 โรงเรียนบ้านโพนทอง โพนทองนาเข 1. เด็กชายจิรภาส    บงบุตร
1. นางพินีนุช    สกุลซ้ง
3 โรงเรียนบ้านบุ่ง เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายนนทกร    เพ็งบุปผา
1. นางพนมพร    พะวะ
4 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    วอไธสง
1. นางนิภาพร    วงชนะ
5 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงวรรณวริณ    เสารางทอย
1. นางสุมาลี    ปัญญาบุตร
6 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ ไชยบุรี 1. เด็กหญิงกนกดารินทร์    ดวงสงค์
1. นางศิริพร    แสนสุพรรณ
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา 1. เด็กหญิงญาณิศา    สุวรรณมาโจ
1. นางนางสุดาวัลย์    สุขวิพัฒน์
8 โรงเรียนบ้านเซียงเซา ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    ทายัง
1. นางฉัตรมงคล    สวนกัน
9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กหญิงนัทธ์นันท์    ทุมหอม
1. นางวิภาดา    ยศทอง
10 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงระพีพรรณ    แก้วอวน
1. นางทิพวรรณ    บุพศิริ
11 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงพรวดี    รังโคตร
1. นางธิดารัตน์    คนตรง
12 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายอาคม    บัวสาย
1. นางผ่องศรี    แก้ววิจิตร
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงมนัญชยา    บุพศิริ
1. นางศิริศิลป์    ไชยพร
14 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงลักษณาวดี    ปุนจันตัง
1. นางสาวนิภาวรรณ    ภูส่งศรี
15 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า ชายโขง 1. เด็กหญิงบุญทิวา    ละกังถา
1. นางสาวนภาเพ็ญ    แสนสามารถ
16 โรงเรียนบ้านนาหว้า พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงปาณิสรา    คูลิน
1. นางอรัญญา    พิมพ์ภา
17 โรงเรียนบ้านนาคอย นางัว 1. เด็กชายอนวัช    อิจรีย์
1. นางฝนทิพย์    ไฮวัง
18 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงสุภาพสตรี    สุวรรณมาโจ
1. นางสายสุดา    สุขวิพัฒน์
19 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายแสนดี    นนทะศรี
1. นางพรรณราย    กิติศรีวรพันธุ์
20 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงชนน์นิภา    เทพวาริน
1. นางนันทวัน    ฉิมมานุกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................