งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงรินรดา    กอแก้ว
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา    แสนคำพล
3. เด็กหญิงยุภาวรรณ    มันอาษา
1. นางสาววาปี    ลี้พล
2. นางสาวเอมอมร    วงศ์บาสก์
2 โรงเรียนบ้านหมูม้น หนองซนดอนเตย 1. เด็กชายชัยวัฒน์    บุญจันทร์
2. เด็กชายพรรษกร    สีหราช
3. เด็กหญิงกมลชนก    มุงธิราช
1. นางสาวลลิตา    หอมเมือง
2. นางสาวอภิญญา    วงษ์ตาแสง
3 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม 1. เด็กชายจิรายุ    ศรีนาทม
2. เด็กหญิงภัทรนันท์    เหมพลชม
3. เด็กหญิงมณีกานต์    เวินชุม
1. นางชไมพร    นันทมัจฉา
2. นางนิภาพร    วงชนะ
4 โรงเรียนบ้านม่วงชี โพนทองนาเข 1. เด็กชายศิวัช    แก้วน้ำ
2. เด็กชายกฤตพงษ์    พงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงไอริสา    อิ่มไพร
1. นางสาวปาริชาด    ผายราษี
2. นางสุทธิญาณ์    คอนซ้าย
5 โรงเรียนบ้านยางงอย ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กชายธีรโชติ    สิงห์งอย
2. เด็กชายภูริวัตร    สิงห์งอย
3. เด็กหญิงภัทรวดี    คำพิลัง
1. นางมารศรี    แวงดีสอน
6 โรงเรียนบ้านดอนดู่ ไชยบุรี 1. เด็กหญิงปณิตา    คำลือ
2. เด็กหญิงพัฐฑรินทร์    จันทา
3. เด็กชายธนดล    สิงห์เปรม
1. นางรัตนา    บุทา
2. นางสุดศรีดา    บุญญศรี
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา 1. เด็กหญิงศศิกานต์    บุญญศรี
2. เด็กชายเจตนิพัทย์    รัตนผ่องโชค
3. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี    สีเม้น
1. นางสถิตย์    จันทร์ดาประดิษฐ์
2. นางสุดาวัลย์    สุขวิพัฒน์
8 โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์    เคนไชยวงศ์
2. เด็กชายกษมา    นาโควงค์
3. เด็กชายนันทกร    ภูสีฤทธิ์
1. นางอาภรณ์รัตน์    สารผล
2. นางโสภา    สังข์หมื่นนา
9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กชายจิรัฎฐ์    ยศทอง
2. เด็กชายธนกฤต    วงศ์ดวงผา
3. เด็กชายธีระวัฒน์    ศรีกระสอน
1. นางบุญจิราธร    กิติศรีวรพันธุ์
2. นางวิภาดา    ยศทอง
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กชายชัยทัต    ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงอนุธิดา    อภัยโส
3. เด็กหญิงสุพิชญา    จู่มา
1. นางสาวพรทิพย์    อ้วนแก้ว
2. นางยุวรินทร์    วงศ์พิมพ์คำ
11 โรงเรียนบ้านนาหว้า พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กชายศุภาณัฐ    ราตรีหว่าง
2. เด็กหญิงวิภาวี    ลิภา
3. เด็กหญิงตะวันฉาย    วะเกิดเป้ม
1. นางละมัย    วะชุม
2. นางอุดมศิลป์    ไชยบิน
12 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายณัฐพล    เสนาสี
2. เด็กชายณัฐกรณ์    เสนาสี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    คัณทักษ์
1. นางจุฬารัตน์    วงศ์โพนทอง
2. นางปทุมพร    หร่องบุตรศรี
13 โรงเรียนบ้านโพนจาน ลำน้ำทวย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปากหวาน
2. เด็กหญิงทิชานันท์    โพติยะ
3. เด็กหญิงพัชริดา    แต้มกลาง
1. นางสมพิศ    คัดทะจันทร์
2. นางสุภัทรา    ไวแสน
14 โรงเรียนบ้านนาน้อย เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายธีรเทพ    จินดามัง
2. เด็กชายถิรธนา    คิอินธิ
3. เด็กหญิงทิพย์ยาภรณ์    จันทะขัน
1. นางสาววราภรณ์    ทีสุกะ
2. นางสาวศิรินันท์    จูมจันทา
15 โรงเรียนบ้านดง ชายโขง 1. เด็กชายพงษ์พิพัศ    ไชยกูล
2. เด็กหญิงพิรดาภรณ์    เมืองแสน
3. เด็กหญิงอรอุมา    สายศรี
1. นางจันทร์เพ็ญ    ศรีทอง
2. นายพงษ์พรรณ    ขันทะหงษ์
16 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงปิยะปาณ    ดานหา
2. เด็กหญิงปิยาพัตร    ปัญหาไชย
3. เด็กหญิงวรกานต์    ศรีหะมงคล
1. นางบุญมี    ชาวนา
2. นางสาววงเดือน    แสนมอม
17 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กชายกิตติกรกวิน    สำลีดี
2. เด็กชายรัฐภูมิ    สุวรรณมาโจ
3. เด็กชายพงษ์รัตน์    พันธุ์เวียง
1. นางสายสุดา    สุขวิพัฒน์
2. นางเข็มทอง    เจริญวงศ์
18 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายพีรวิชญ์    ไชยเทศ
2. เด็กหญิงธนัญชนก    เพรชโสภา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    อุปทุม
1. นางนันทิยา    บุตรสุวรรณ์
2. นายเนรมิตร    บุตรสุวรรณ์
19 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กชายเอกภวิษย์    ชาสงวน
2. เด็กชายวิทวัส    งอมสันเทียะ
3. เด็กหญิงพรทิพา    ปัทวงค์
1. นางทัศนีย์    บุญเทียม
2. นางนันทวัน    ฉิมมานุกุล
20 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายเจษฎา    สมดี
2. เด็กชายพัชรพล    คะดุน
3. เด็กหญิงวิรัญญา    มะละกา
1. นางสุวรรณภา    สุวรรณเพ็ชร
2. นางอุทัยวรรณ    โทสวนจิต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................