งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 703
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงจิตตา    มันอาษา
2. เด็กหญิงสิริจันทร์    กมลรักษ์
3. เด็กหญิงศิลามณี    มันอาษา
1. นางสาวรัชนี    มันอาษา
2. นางสาววาปี    ลี้พล
2 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงนรีกานต์    ชนะพจน์
2. เด็กหญิงเพ็นภา    จันทะโคตร
3. เด็กหญิงนิศารัตน์    ชนะพจน์
1. นายกิติชัย    สุขภูวงศ์
2. นางอรพิน    สิงห์ศรี
3 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี นาทม 1. เด็กหญิงชาลิสา    ชานุชิด
2. เด็กหญิงณัฐภัทร    โพธิ์สา
3. เด็กหญิงจิรัชญา    สุพิชญ์
1. นางสาวมาลินี    ชานุชิด
2. นางสุขสมคิด    ทนคำดี
4 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    นามตาแสง
2. เด็กหญิงนรัญชรินทร์    คะสุดใจ
3. เด็กหญิงนัฐฏนิช    แสงตะคล้อ
1. นางสาวพชรกร    สายเหลา
2. นางสาวรุ่งนภา    แก่นท้าว
5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา 1. เด็กหญิงเจตปรียา    มวยลี
2. เด็กหญิงกำไลทิพย์    กุลวงศ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ    จันทราช
1. นางสถิตย์    จันทร์ดาประดิษฐ์
2. นางสุดาวัลย์    สุขวิพัฒน์
6 โรงเรียนบ้านโพนบก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงจิรารักษ์    เดชทะศร
2. เด็กหญิงกำไรมาศ    เดชทะศร
3. เด็กหญิงปุลาพร    โคตะบิน
1. นางสาววรนุช    ร่มรื่น
2. นางอังสุมาลิน    นิคำ
7 โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว 1. เด็กหญิงวันวิสา    บุนนท์
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ    ใยพันธ์
3. เด็กหญิงพิชชาภา    นามผา
1. นางสุปรีดี    เหมะธุลิน
2. นางสาวสุรีภรณ์    เจริญราษฎร์
8 โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง โพนทองนาเข 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ศรีชนะ
2. เด็กหญิงปริยาภัทร    จำปาเต็ม
3. เด็กหญิงพิณณ์ปภา    เสียงแขก
1. นางสาวธัญญารัตน์    ไชยโพธิ์
9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กหญิงนรินทร์นิภา    ประเสริฐสุข
2. เด็กหญิงธิดาภา    สารกระโทก
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    อภัยโส
1. นางบุญจิราธร    กิติศรีวรพันธุ์
2. นางวิภาดา    ยศทอง
10 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงนามีน    เสือช้าง
2. เด็กหญิงชนาภา    โพธิสาร
3. เด็กหญิงรัฐยาภรณ์    เสนสุข
1. นางวัชราพร    ผ่านสำแดง
2. นางไพรัตน์    นครคำสิงห์
11 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงใบเตย    โมธรรม
2. เด็กหญิงณิฐิพร    จิตรปัญญา
3. เด็กหญิงทักษวดี    ชาติรัตน์
1. นางสาวทัศนีย์    เหมะธุรินทร์
2. นางธิดารัตน์    คนตรง
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงพฤทรา    พรวิจิตร
2. เด็กหญิงกัญญาทัต    ใจช่วง
3. เด็กหญิงสุภาพิชญ์    ภาโสม
1. นางสาวดวงเดือน    ติยะบุตร
2. นางทิพยวัลย์    เหล่าสุวงศ์
13 โรงเรียนบ้านเสาเล้า ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงศรินญา    โพติยะ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ศรีพุทธา
3. เด็กหญิงธิชาดา    ผลเหลือ
1. นางอมรรัตน์    ถึงใจ
2. นางสาวอัจฉราวรรณ    กุลยะ
14 โรงเรียนบ้านนาหว้า พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงรวิพา    ดิษฐบรรจง
2. เด็กหญิงทัศนภรณ์    ไชยสุโพธิ์
3. เด็กชายวัชรพงษ์    กัลยาบุตร
1. นางควรคิด    จามน้อยพรหม
2. นางพิไลลักษณ์    แก้วก่า
15 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ ชายโขง 1. เด็กหญิงณัฐชยา    คำพิมพ์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    ผาอินดี
3. เด็กหญิงพิมพ์มณี    ศรีทอง
1. นางวัชรี    ศรีทอง
2. นางเยาวนี    อภิกุลชัยสุทธิ์
16 โรงเรียนบ้านหาดกวน ไชยบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    พุกดี
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    วันดี
3. เด็กหญิงปริยาณัฐ    คำบู่
1. นางยุวธิดา    รักมิตร
2. นางอัชรี    ศรีสวัสดิ์
17 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงพิชชาภา    หาญเชิงชัย
2. เด็กหญิงพัชรธิดา    มูลละ
3. เด็กหญิงพาทินธิดา    กิติศรีวรพันธุ์
1. นางสายสุดา    สุขวิพัฒน์
2. นางเข็มทอง    เจริญวงศ์
18 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ประสงค์ดี
2. เด็กหญิงมริสา    คำเกษ
3. เด็กหญิงสุกัญญา    จุลขันธ์
1. นางนันทิยา    บุตรสุวรรณ์
2. นายเนรมิตร    บุตรสุวรรณ์
19 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงศรินยา    พันธ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงอติพร    แก้วหาวงค์
3. เด็กหญิงไอลดา    ศิริวงค์
1. นางทัศนีย์    บุญเทียม
2. นางนันทวัน    ฉิมมานุกุล
20 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงรุจิรา    อุผา
2. เด็กหญิงพรธิดา    ผาท้าย
3. เด็กหญิงนริศา    สุทา
1. นางสุวรรณภา    สุวรรณเพ็ชร
2. นางอุทัยวรรณ    โทสวนจิต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................