งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 710
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโพนบก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงวราภรณ์    นนทะสี
2. เด็กหญิงกัญญานัฐ    กันนิกา
3. เด็กหญิงพนิดา    ไชยพรม
1. นางพนิตา    รุ่งสว่าง
2. นางสาวมยุรี    บิดานารา
2 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงชุติมา    ธิสาคร
2. เด็กชายศักดิ์ดา    บัวสาย
3. เด็กชายอนุวัฒน์    ไตริน
1. นางดาหวัน    หุตางกูร
2. นางสาวพิสมร    ผงศรีอัก
3 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) ตำบลนาคำ 1. เด็กชายภูธิตย์    คำภิลัง
2. เด็กหญิงเจนจิรา    อินโจม
3. เด็กหญิงประภัสสร    แก้วปีลา
1. นางจุฑามาศ    ยอดสะอึ
2. นางสาวพรรณทิพย์    ปากดี
4 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงธิดา    วงค์ศรีชา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์    วงษา
3. เด็กหญิงสุภิญญา    มะหาไธสง
1. นางสาวศิรินธร    เสมอพิทักษ์
2. นางสิริพร    ชัยปัญหา
5 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย หนองแวง 1. เด็กหญิงกนกพร    ประวัติศรี
2. เด็กหญิงรุจิรา    ทำนุ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    มูลฉลู
1. นางลลิตตา    คำชนะ
2. นางสาวอิสระ    ชอนบุรี
6 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ต้อนโสกรี
2. เด็กหญิงอภิญญา    บุรีขันธ์
3. เด็กชายปราบดา    บุญมาวงษา
1. นางสาวสกุลณี    อ้อมณฑา
2. นายสุจินต์    อาจวิชัย
7 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายคุณากรณ์    สิงห์งอย
2. เด็กหญิงชลดา    บุพศิริ
3. เด็กหญิงภัทรพร    คำชนะ
1. นางนภาภรณ์    แสนโสม
2. นายประเวศ    ศรีสร้อย
8 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงธนัญญา    โยแก้ว
2. เด็กหญิงมิ่งอรณัชชา    ธัญลักษณ์สกุล
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เชียงขวาง
1. นางจิรวดี    วงศ์เข็มมา
2. นายสุรพัฒน์    วงศ์เข็มมา
9 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ ชายโขง 1. เด็กชายณัฐพล    ศรีวรสาร
2. เด็กชายอธิชาติ    ผาอินดี
3. เด็กหญิงชาลินี    ผาอินดี
1. นางสาววัฒนา    บุญกอ
2. นางเยาวนี    อภิกุลชัยสุทธิ์
10 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงธีญาภัทร    โคตะบิน
2. เด็กหญิงแพวา    ทองแสง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    คะปัญญา
1. นายบุรินทร์    ลิดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................