งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 711
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ธนาคุณ
2. เด็กหญิงทัศวรรณ    ชัยบิล
3. เด็กหญิงเอื้องพร    โพธิ์สุ
1. นางพัชราภรณ์    ขจรเกตุ
2. นางอมรมาศ    เยียวรัมย์
2 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงวริสสรา    คำชนะ
2. เด็กหญิงศันสนีย์    เปาวะนา
3. เด็กหญิงศุภรัตน์    คำชนะ
1. นางสาวศิริลักษณ์    ศิริเดชไชยวงศ์
2. นางสาวเพ็ญนภา    แก้วอินธิ
3 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงกรวรรณ    นันทะวงค์
2. เด็กหญิงวีรวรรณ    เชียงขวาง
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์    อุตรทุม
1. นางจิรวดี    วงศ์เข็มมา
2. นายสุริยา    นครใชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................