งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 721
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงกรณิศ    ปากดี
1. นายอารี    แก้วไพศาล
2 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์    แมดมิ่งเหง้า
1. นายวิษณุพงศ์    วงษาเนาว์
3 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงรังสิมา    เพลียฝ่าย
1. นายอัจฉริยพงศ์    ราชปัญญา
4 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ    นาดช้างแดง
1. นายคำหมุน    อินทอง
5 โรงเรียนบ้านพนอม ชายโขง 1. เด็กหญิงสไบทอง    สะวิชัย
1. นายชาญชัย    เจริญขันธ์
6 โรงเรียนบ้านโพนจาน ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงรัตติยากร    เหล่าหลวง
1. นายปรัชญา    กิติศรีวรพันธุ์
7 โรงเรียนบ้านดงน้อย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ผลเคน
1. นายวิชิต    วะบุตร
8 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงกชนันท์    น้อยอาสา
1. นายสุริยา    นครใชย
9 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา 1. เด็กหญิงสุมินตรา    ชมภูพระ
1. นายธนาวุฒิ    ค่ำคูณ
10 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงบัวริน    ทองมะโรง
1. นางนิพาภรณ์    คะลีล้วน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................