งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 731
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านอูนนา นางัว 1. เด็กชายแสงสุรีย์    ประกิ่ง
1. นายเรืองฤทธิ์    วะชุม
2 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์    กระแสโสม
1. นายสายันต์    โชติวังโส
3 โรงเรียนบ้านชัยมงคล หนองซนดอนเตย 1. นายเกียรติศักดิ์    พระเมือง
1. นางสุนันทา    ฮมแสน
4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า ลำน้ำทวย 1. นายนครินทร์    มากอง
1. นายสินสมุทร    สินธุศิริ
5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายปุริม    คำเงิน
1. นายอัจฉริยพงศ์    ราชปัญญา
6 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา 1. เด็กชายอิงครัต    มงคลสกุลกิจ
1. นายประพันธ์    บุญพิมพ์
7 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ค้อพัฒนา 1. นายวัชระ    โทรัตน์
1. นางสาวเนาวรัตน์    ศิริเมธางกูร
8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายศรายุทธ    ไชยเทศ
1. นายณัฐวุฒิ    วรรณวงศ์
9 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายธนันชัย    ทองมะโรง
1. นายเกรียงไกร    ต้ายบุญเทียง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................