งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 732
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านอูนนา นางัว 1. เด็กหญิงสุนารี    ประกิ่ง
1. นางศรีสุพร    นาโควงค์
2 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงนุชจรี    รัตนะ
1. นางสาวพิชญา    ศิริวงค์
3 โรงเรียนบ้านหนองเทา ชายโขง 1. เด็กหญิงใหม่สุดา    ชอบเสียง
1. นางสาวจารุวรรณ    อ่อนหวาน
4 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงวรารัตน์    ไชยโย
1. นางสาวกมลวรรณ    วงศ์มีแก้ว
5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กหญิงปนัดดา    รัตนะ
1. นายสายันต์    โชติวังโส
6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ดาริรัมย์
1. นางสุนันทา    ฮมแสน
7 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ นาทม 1. เด็กหญิงดุจฤดี    ไชยะสิงห์
1. นายสุพจน์    กองเกิด
8 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงจุลีรัตน์    เอกสะพัง
1. นายอัจฉริยพงศ์    ราชปัญญา
9 โรงเรียนบ้านโพนจาน ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงสายธาร    อินทา
1. นายวันชัย    พาลีรักษ์
10 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม แพงลำโขง 1. เด็กหญิงปนัดดา    อภัยโส
1. นางวราพร    มานันที
11 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงพิชยา    เดชโฮม
1. นายณัชพณ    อ้อยรักษา
12 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา 1. เด็กหญิงวรรณภา    วะละ
1. นายประพันธ์    บุญพิมพ์
13 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงสุพัตรา    คุณากาล
1. นายณัฐวุฒิ    วรรณวงศ์
14 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงขวัญอนงค์    แสนโคตร
1. นายเกรียงไกร    ต้ายบุญเทียง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................