งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 733
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงบุญธิชา    สังสีราช
1. นางสาววาปี    ลี้พล
2 โรงเรียนบ้านอ้วน ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงสาธินี    เสนพันธ์
1. นางสาวจันทร์สุดา    เดชไทสงค์
3 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง 1. เด็กชายธนากร    ติธรรม
1. นางลำไย    อาจวิชัย
4 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน โพนทองนาเข 1. เด็กชายพศวัต    สัมพันธ์
1. นางพรรณ์ทิพา    จันทา
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา    ปาจะ
1. นางสาวดวงเดือน    ติยะบุตร
6 โรงเรียนบ้านเสาเล้า ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงชญาดา    แซ่ตัน
1. นางสาวอัจฉราวรรณ    กุลยะ
7 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ นาทม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    มาตโสภา
1. นางสาวราตรี    ยาลัย
8 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก ท่าจำปา 1. เด็กชายเอกรินทร์    บุญเทียม
1. นางสาวอัญญิกา    ลวกไธสง
9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงกาญจน์นพภัสสร    แข็งการ
1. นางธันวารุณี    ธงยศ
10 โรงเรียนบ้านนาหว้า พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงชญานุตม์    คำภูเงิน
1. นางสุดสาคร    ราชป้องขันธ์
11 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงวัทนพร    อู่อรุณ
1. นางรุ่งนภา    อัมรัตน์
12 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กชายพชรคุณ    เวียงสันเทียะ
1. นางเพชรายุธ    ศรีพวงผกาพันธุ์
13 โรงเรียนบ้านข่า สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายพิชยุทธ    ฟองอ่อน
1. นางสาวพิกุลทอง    ยะภักดี
14 โรงเรียนบ้านนาคอย นางัว 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    ฤกษ์ยาม
1. นางธิติกาญจน์    อุสาพรหม
15 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซนดอนเตย 1. เด็กชายสิทธิพล    โชตินอก
1. นางสาวไพลิน    อุสาพรหม
16 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ ชายโขง 1. เด็กหญิงปาลิตา    ผาอินดี
1. นางวัชรี    ศรีทอง
17 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงวิลาสินี    อุพันศรี
1. นางยี่สุ่นเทศ    จตุรพักตร์พิสิฐ
18 โรงเรียนบ้านหาดกวน ไชยบุรี 1. เด็กหญิงอุษามณี    จันทะขิน
1. นางอัชรี    ศรีสวัสดิ์
19 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์    จันทุลาง
1. นางชนิตา    ขาวประภา
20 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงวรัทยา    ศิริวงค์
1. นางนันทวัน    ฉิมมานุกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................