งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 736
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงประกายแก้ว    ธนระพิศ
1. นางภัทรียา    ไชยพันธุ์
2 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน โพนทองนาเข 1. เด็กหญิงศศิธร    จันทร์โท
1. นายสง่า    โกพล
3 โรงเรียนบ้านคำนกกก หนองแวง 1. เด็กหญิงศิริวรรณภา    พุทธาระ
1. นางสุภาพักตร์    แก้วสนิท
4 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม 1. เด็กหญิงภทรพรรณ    พินิจศักดิ์
1. นางเสาวลักษณ์    ติภู
5 โรงเรียนบ้านหนองเทา ชายโขง 1. เด็กหญิงอริสา    พุ่มทอง
1. นางสาวจารุวรรณ    อ่อนหวาน
6 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงนีรชา    ดอร์ลิ่ง
1. นางวิภาพรรณ    ศรีวิไล
7 โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) ไชยบุรี 1. เด็กหญิงนภัสสร    ยศไชยวิบูลย์
1. นางสาวเอราวัลย์    ทุมมา
8 โรงเรียนบ้านคำเตย ท่าจำปา 1. เด็กหญิงชลธิชา    โพติยะ
1. นางภารดี    พรหมดี
9 โรงเรียนบ้านนาจาน ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงบัวแก้ว    ทะโคดา
1. นางอานันท์    นิลสนิท
10 โรงเรียนบ้านโพนบก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงมัณฑิกา    ตะวะนะ
1. นางปทุมรัตน์    มันทะ
11 โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    โคตรมิตร
1. นางสาวเจนจิรา    นาโควงค์
12 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงสุปัญญา    ประทุมทิพย์
1. นางศรีเฉลียว    อุผา
13 โรงเรียนบ้านชัยมงคล หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงสุพิสา    เจริญดี
1. นางสุนันทา    ฮมแสน
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    โมธรรม
1. นายวรวิทย์    จันทายืน
15 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงลักษิกา    ติยะบุตร
1. นางประภัทร์ษร    พึ่งตัว
16 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงหนึ่งฤดี    พิลาทอง
1. นางอรอนงค์    ราชปัญญา
17 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงอุษา    เกตุแก้ว
1. นางภัทรายุ    วงษาเนาว์
18 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงสุรัตน์พิชา    สีเนียม
1. นายชัยรัช    โทรัตน์
19 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงนันทิดา    วรรณทอง
1. นางสาวปริญญา    รักษาราษฎร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................