งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 737
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านอูนนา นางัว 1. เด็กชายทรงวุฒิ    ประกิ่ง
1. นายปวิช    มีพร้อม
2 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม 1. เด็กชายธนาวุฒิ    หารทรงชัย
1. นายสมศักดิ์    จันปุ่ม
3 โรงเรียนบ้านค้อ ค้อพัฒนา 1. เด็กชายจิราศักด์    เตยชันชะ
1. นางสาวจิราภา    วรรณจักร
4 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ท่าจำปา 1. เด็กชายณัฐพงษ์    มามีกุล
1. นายวิทยา    ศรีพวงผกาพันธ์ุ
5 โรงเรียนบ้านเซียงเซา ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายดุสิต    พรมดวงดี
1. นายปิยะวัฒน์    น้อยนาง
6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กชายวรทัตย์    แก้วประเสริฐ
1. นายสายันต์    โชติวังโส
7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กชายชนาธิป    อาจวิชัย
1. นายสัญญา    อุผา
8 โรงเรียนบ้านพะทาย ชายโขง 1. เด็กชายจีระพงษ์    ลีทอง
1. นายธนภัทร    คำทะเนตร
9 โรงเรียนบ้านหัวหาด แพงลำโขง 1. เด็กชายพศวัต    ชำนาญกิจ
1. นางสาวสนิท    ผาลี
10 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายนันทภพ    ต้นจิตต์
1. นางประภัทร์ษร    พึ่งตัว
11 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายภาณุพงศ์    ไตรมีแสง
1. นางอรอนงค์    ราชปัญญา
12 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กชายรามิล    สีสุนา
1. นางเพชรายุธ    ศรีพวงผกาพันธุ์
13 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายไชยสิทธิ    ทันบุญ
1. นางภัทรายุ    วงษาเนาว์
14 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายธีรชาติ    อินทะศรี
1. นายเกรียงไกร    ต้ายบุญเทียง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................