สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชลันธร  วดีศิริศักดิ์
2. เด็กหญิงสิรินทรา  อินภูวา
 
1. นางสาววรรณภา  ชัยมุงคุณ
2. นางสาวชไมพร  คิอินธิ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงมิ่งมาดา  มาระมิ่ง
 
1. นางสาวศศิธร  เรเรือง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคมกริช  อินทร์เพ็ญ
2. เด็กชายชาญณรงค์  โมธรรม
3. เด็กชายศิริวัฒน์  สาระหงษ์
 
1. นางสาววารุณี  แดงลีท่า
2. นางภัทรสุดา  หาญคำอุ้ย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนวันต์  นามสว่าง
2. เด็กชายนำพล  ยานะโค
3. เด็กชายปุญณวิช   บรรเทา
 
1. นางสุธารัตน์  สุธรรม
2. นางสาวสภัสสร  บุญรังสี