สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีนาทม
 
1. นางเสาวลักษณ์  ติภู
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษณกรณ์  โคตรพรม
2. เด็กหญิงวิชุดา  ราชม
3. เด็กชายศิรวิทย์  สมฤำชำ
 
1. นางสาววนิดา  ศรีนาทม
2. นางยิ้มแย้ม  ละหว้า
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายสิินธนา  ภูขมร
2. เด็กหญิงอรอุมา  ฝ่ายเพชร
 
1. นางพัชนาพร  แก้วเชื่อม
2. นายสนาน  สมดีตี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายธนาวุฒิ  หารทรงชัย
 
1. นายสมศักดิ์  จันปุ่ม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  พินิจศักดิ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ติภู
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.6 ทอง 11 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พลสุวรรณ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ติภู
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรางคณา  สมฤาชา
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงโชติกา  ศรีนาทม
 
1. นางกัลยาณี  โสรินทร์
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  วอไธสง
 
1. นางนิภาพร  วงชนะ
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 4 1. เด็กชายจิรายุ  ศรีนาทม
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  เหมพลชม
3. เด็กหญิงมณีกานต์  เวินชุม
 
1. นางนิภาพร  วงชนะ
2. นางชไมพร  นันทมัจฉา
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยนันท์  เวินชุม
 
1. นางนิตยา  แสนสิทธิ์
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83.33 ทอง 6 1. เด็กชายชาคริส  ทองกันทม
2. เด็กชายพร้อมพงษ์  หมันคำจร
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  สารีโพธิ์
 
1. นางนิตยา  แสนสิทธิ์
2. นางนิภาพร  วงชนะ
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายปานรวุฒิ  วงษา
2. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  สาทอน
 
1. นางนิตยา  แสนสิทธิ์
2. นางสาววนิดา  ศรีนาทม