สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79.75 เงิน 15 1. เด็กหญิงปุณยาพร  วาภูธร
 
1. นายสนาน  สมดีตี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 19 1. เด็กชายพสิทธิ์  นาบัวทม
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีนาทม
 
1. นางเสาวลักษณ์  ติภู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  แก้วมณีชัย
2. เด็กหญิงอริญา  ชาจันดา
 
1. นางรัชนี  ปิตะพรหม
2. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุวพัชช  กาลประเสริฐ
 
1. นางยิ้มแย้ม  ละหว้า
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายศักดิ์สิริ  อ่อนสาร
 
1. นางสุนันทา  ศรีนาทม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายธนาวุฒิ  หารทรงชัย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ภูดีทิพย์
 
1. นายธนภัทร  โทเสริฐ
2. นางสุนันทา  ศรีนาทม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายษฐาปนา  นิกรกุล
 
1. นางสุนันทา  ศรีนาทม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษณกรณ์  โคตรพรม
2. เด็กหญิงวิชุดา  ราชม
3. เด็กชายศิรวิทย์  สมฤำชำ
 
1. นางสาววนิดา  ศรีนาทม
2. นางยิ้มแย้ม  ละหว้า
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายสิินธนา  ภูขมร
2. เด็กหญิงอรอุมา  ฝ่ายเพชร
 
1. นางพัชนาพร  แก้วเชื่อม
2. นายสนาน  สมดีตี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พลเสนา
2. เด็กหญิงชาลิสา  ดียา
3. เด็กหญิงญานิศา  ศรีนาทม
4. เด็กหญิงทรงอัปสร  สมดีตี
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยะคำสี
6. เด็กหญิงรมิดา  วงษา
7. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  สุวรรณศรี
8. เด็กหญิงศุภามาส  เกตุเพชร
9. เด็กหญิงสุทธิดา  สายแสน
10. เด็กหญิงอรัญญาภรณ์  ขัดแก้ว
 
1. นางสาววนิดา  ศรีนาทม
2. นางยิ้มแย้ม  ละหว้า
3. นายสนาน  สมดีตี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศิริสุวรรณ
2. เด็กชายพลังรัก  ภูดีทิพย์
 
1. นายวิเชียร  วาดไธสง
2. นายปัญญา   ศรีนาทม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วเชื่อม
2. เด็กหญิงประกาวัลย์  ทมถา
3. เด็กหญิงพีรดา  กาเทพ
 
1. นางนิภาพร  วงชนะ
2. นางชไมพร  นันท์มัจฉา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายธนาวุฒิ  หารทรงชัย
 
1. นายสมศักดิ์  จันปุ่ม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  พินิจศักดิ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ติภู
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  พินิจศักดิ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ติภู
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.6 ทอง 11 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พลสุวรรณ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ติภู
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรางคณา  สมฤาชา
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงโชติกา  ศรีนาทม
 
1. นางกัลยาณี  โสรินทร์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนิจวิภา  ไธทะนุ
 
1. นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76.5 เงิน 15 1. เด็กชายกิตติภพ  ภูดีทิพย์
2. เด็กชายชานนท์  แคว้นเขาเม็ง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีนาทม
4. เด็กหญิงวรินทร์  วงษา
5. เด็กหญิงศิริพร  สมพงษ์
6. เด็กชายอภิรักษ์  โคตรภูมี
 
1. นายปัญญา   ศรีนาทม
2. นายสมศักดิ์  จันปุ่ม
3. นายธรภัทร  โทเสริฐ
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  วอไธสง
 
1. นางนิภาพร  วงชนะ
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 4 1. เด็กชายจิรายุ  ศรีนาทม
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  เหมพลชม
3. เด็กหญิงมณีกานต์  เวินชุม
 
1. นางนิภาพร  วงชนะ
2. นางชไมพร  นันทมัจฉา
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยนันท์  เวินชุม
 
1. นางนิตยา  แสนสิทธิ์
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83.33 ทอง 6 1. เด็กชายชาคริส  ทองกันทม
2. เด็กชายพร้อมพงษ์  หมันคำจร
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  สารีโพธิ์
 
1. นางนิตยา  แสนสิทธิ์
2. นางนิภาพร  วงชนะ
 
26 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายปานรวุฒิ  วงษา
2. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  สาทอน
 
1. นางนิตยา  แสนสิทธิ์
2. นางสาววนิดา  ศรีนาทม
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประกอแสง
 
1. นางนิตยา  แสนสิทธิ์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษา
2. เด็กชายปิยะนันท์  สมดีตี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองทิพย์
 
1. นางนิภาพร  วงชนะ
2. นางนิตยา  แสนสิทธิ์