สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาใน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุชาดา  โคตะพันธ์
 
1. นางเพียงใจ  ตะนะคี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรียาภัย
 
1. นางสาวปาณิตา  แก้วระดี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะภา  สนมศรี
2. เด็กชายวิทวัส  สนมศรี
3. เด็กชายวีรทัศน์  พิมพล
 
1. นางประทุมภรณ์  จินาวรณ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  คำป้อง