สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภักดี
 
1. นายธนากร  โพธิ์สุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร์  เวินเมาหา
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สิทธิยา
3. เด็กหญิงศุภนิดา  โคตะบิน
 
1. นายธนากร  โพธิ์สุ
2. นางจุฑามาศ  โพธิ์สุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปะวะโค
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เหง้าน้อย
 
1. นางจุฑามาศ  โพธิ์สุ
2. นายธนากร  โพธิ์สุ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกวางกมล  โทสวนจิตร
2. เด็กหญิงนัทริณี  โพธิราช
3. เด็กหญิงวารุณี  โคตะบิน
4. เด็กหญิงวิจิตรา  บุพศิริ
5. เด็กหญิงสุปรีดา  จ่าพันนา
 
1. นางอัมพร  ศรีดารักษ์
2. นางสุนันทา  ศิริเดชไชยวงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทมาศ  สิทธิยา
2. เด็กหญิงบุญญรัตน  วรรณธุ
3. เด็กหญิงปนิดา  ทองศรี
4. เด็กหญิงสุวรรณี  ชอบการ
5. เด็กหญิงแหวนเพชร  มั่นธง
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  อร่ามศรี
2. นายพิเชษฐ์  คำโสมศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  จาหรี
2. เด็กชายดนุพร  โคตะบิน
3. เด็กชายภราดล  โคตะบิน
4. เด็กชายมานพ  สิทธิยา
5. เด็กชายรุ่งนิมิตร  อินทริง
 
1. นายธนากร  โพธิ์สุ
2. นางนเรนทร์ฤทธิ์  อร่ามศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรรณษา  โคตะบิน
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  อร่ามศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาริชาติ  นาดช้างแดง
 
1. นายคำหมุน  อินทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  มนทินวาส
2. เด็กชายสมรักษ์  ไชยปัญหา
3. เด็กชายอภิชัย  โคตะบิน
 
1. นายคำหมุน  อินทอง
2. นางไก่แก้ว  อินทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงศรานันท์  บุพศิริ
 
1. นางนุชรัตน  นวลฝ้าย
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุพรรธน์  พาที
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงศศิธร  แสนสุข
4. เด็กชายอธิวัตน์  อยู่สวัสดิ์
5. เด็กหญิงเกวลี  สิทธิยา
 
1. นายธนากร  โพธิ์สุ
2. นางจุฑามาศ  โพธิ์สุ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ผึ้งศรี
 
1. นางสุนันทา  ศิริเดชไชยวงศ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  วรรณธุ
 
1. นางนุชรัตน  นวลฝ้าย
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลนัฎ  ผิวนวล
2. เด็กหญิงอภิญญา  โคตะบิน
 
1. นางจุฑามาศ  โพธิ์สุ
2. นายธนากร  โพธิ์สุ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภักดี
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  วรรณธุ
 
1. นายธนากร  โพธิ์สุ
2. นางจุฑามาศ  โพธิ์สุ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  สิทธิยา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สร้อยดั้น
 
1. นายธนากร  โพธิ์สุ
2. นางจุฑามาศ  โพธิ์สุ
 
17 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนครินทร์  ผึ้งศรี
2. เด็กชายประภากร  สิทธิยา
3. เด็กหญิงปิยะวัน  โคตรบิน
 
1. นายธนากร  โพธิ์สุ
2. นางจุฑามาศ  โพธิ์สุ
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายชลชาติ  โทสวนจิต
2. เด็กชายภัทรพล  ภูทองพลอย
 
1. นายธนากร  โพธิ์สุ
2. นางจุฑามาศ  โพธิ์สุ
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาคิน  สร้อยดั้น
2. เด็กชายสุขสันต์  สร้อยดั้น
 
1. นายธนากร  โพธิ์สุ
2. นางจุฑามาศ  โพธิ์สุ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณิติน  มูลตรีเสาร์
2. เด็กชายปัญญารัตน์  สิทธิยา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยศรี
 
1. นายเจษฎาพงศ์  สิทธิยา
2. นายศุภมิตร  เฉิดฉาย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  พลขันธ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  โทสวนจิตร์
3. เด็กชายอานนท์  เอื้องไข
 
1. นายเจษฎาพงศ์  สิทธิยา
2. นายเวียง  สิทธิยา