สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายปฏิพล  บุตรบุญ
2. เด็กชายปัญญา  อินทร์ก้อ
3. เด็กหญิงวันวิสา  คำธิ
 
1. นายประยงค์  รุ่งจินดารัตน์
2. นางนิรมล  ผาสุขเลิศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญญา  อินทร์ก้อ
2. เด็กชายมนตระการ  โฮมจตุรัส
 
1. นายประยงค์  รุ่งจินดารัตน์
2. นางนิรมล  ผาสุขเลิศ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิง ทักษิณา  เทพเศรษฐา
2. เด็กหญิง วันวิสา  คำธิ
3. เด็กหญิง อภิญญา  รังศรี
4. เด็กหญิงกัญญาทิพย์  หารมนตรี
5. เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชยคำ
6. เด็กหญิงจิราพร  โพธ์พันธ์
7. เด็กหญิงชนานุช  รังศิริ
8. เด็กหญิงชลธิชา  อวยชัย
9. เด็กชายดนัย  ยอดวงษา
10. เด็กชายทวีศักดิ์  ป่าข้างฮุง
11. เด็กหญิงธนกร  พิมสอน
12. เด็กหญิงธนพร   วันทะวี
13. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์แลง
14. เด็กหญิงธิดา  ลันสรี
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  รังศิริ
16. เด็กหญิงนริศรา  สาระไชย
17. เด็กหญิงนัณทวดี  เทพเศรษฐา
18. เด็กหญิงนิชาภัทร  คำธิ
19. เด็กหญิงนุชจรี  ฝ่ายชมภู
20. เด็กหญิงบุตรสตรี  เศษสูงเนิน
21. เด็กชายปฏิพล  บุตรบุญ
22. เด็กหญิงปวีณา  หล้าอ่อนสา
23. เด็กหญิงปวีณา  ศักดิ์มงคลไพศาล
24. เด็กชายปัญญา  อินทร์ก้อ
25. เด็กชายพงศธร  เทพเศรษฐา
26. เด็กหญิงภาวศุทธิ   พิมทอง
27. เด็กชายมนตระการ  โฮมจัตุรัส
28. เด็กหญิงมินตยา  ชาญมาตรา
29. เด็กชายศราวุฒิ  ยุทธรรม
30. เด็กชายสายัณห์  แอ๊ดผุย
31. เด็กชายสิทธิกร  ภาโสม
32. เด็กหญิงสุพิชญา   คำชนะ
33. เด็กชายอดิศักดิ์  คำธิ
34. เด็กชายอธิบดินทร์  นะคะจัด
35. เด็กชายอนุลักษณ์  หลวงจันทร์
36. เด็กหญิงอรอนงค์  สาวะเนตร
37. เด็กหญิงอรอุมา  ปรารมภ์
38. เด็กชายอัครพล  คำธิ
39. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ทาคำเสน
40. เด็กหญิงแพรววาว   ไชยราช
 
1. นางนิรมล  ผาสุขเลิส
2. นางสาวสุดาวดี  สมรฤทธิ์
3. นางอรสา  ลมชิด
4. นางสุภาภรณ์  นารโท
5. นายเทพรัตน์  ชัยบุญมา
6. นายรุ่งเรือง  สมรฤทธิ์
7. นายประยงค์  รุ่งจินดารัตน์
8. นายอรรณพ  ป้องกัน