สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายศราณุวัฒน์  วัดแผ่นลำ
2. เด็กชายอนพัทย์  ชมราศรี
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชั้นชาติ
2. เด็กหญิงจารวี  ชินบูรณ์
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐาการณ์  เกษกุล
 
1. นายสิทธิพงศ์  พลทองเติม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรวิทย์  ดวงดูสัน
 
1. นายสิทธิพงศ์  พลทองเติม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  ภูวงษา
2. เด็กหญิงปานวเรศ  อินทะประเสริฐ
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรหมมินทร์
2. เด็กหญิงเกศินี  จันดาประดิษฐ์
 
1. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
2. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ชินบูรณ์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  วิลัยหล้า
3. เด็กหญิงหทัยกาญ  เขื่อนขันธ์
 
1. นายสิทธิพงศ์  พลทองเติม
2. นางสาวศิรินทรา  จันทวัฒน์