สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กชายณัฐภัทร   ศรีนุรักษ์
2. เด็กชายวัฒธกรณ์  วรวงค์ปา
 
1. นายนำพล  ศรีสมัคร
2. นายบุญอุ้ม   ติยะบุตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายนันทภพ  ต้นจิตต์
 
1. นางประภัทร์ษร  พึ่งตัว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงลักษิกา  ติยะบุตร
 
1. นางประภัทร์ษร  พึ่งตัว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิราภา  นะคะจัด
 
1. นางนิดา  โมทำ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.5 ทอง 5 1. เด็กชายนัฐพล  เหนือคูเมือง
2. เด็กชายปฏิวัติ  อ่อนเฉวียง
3. เด็กชายภูริช  นะคะจัด
4. เด็กชายสิรภพ  สอดส่อง
5. เด็กชายอนพัทต์  ผงชานัน
6. เด็กชายอิทธินัท  โคตบิน
 
1. นายบุญอุ้ม  ติยะบุตร
2. นายจริยธรรม  เกษมสินธุ์
3. นายนำพล  ติยะบุตร
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนวัฒน์  เผ่าสุกัน
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เลือดไทย
3. เด็กชายพีรศักดิ์  ติยะบุตร
 
1. นายนำพล  ศรีสมัคร
2. นายบุญอุ้ม  ติยะบุตร
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายทวีโชค  แพงสาร
2. เด็กชายอธิเบศน์  อ่อนสา
 
1. นางนิดา  โมทำ
2. นางสาวปนัดดา  มาตราช
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตรกร  รังโคตร
2. เด็กชายวัชรดล  ดีบุดชา
3. เด็กชายเจษฎา  รักษ์มณี
 
1. นายนำพล  ศรีสมัคร
2. นางสาวปนัดดา  มาตราช