สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชริญา  อุสาพรหม
 
1. นางลักขณา  วะเศษสร้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ไชยมงค์
 
1. นางสมมิตร  ไชยมงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัทยา  เพชรฤทธิ์
 
1. นางสมมิตร  ไชยมงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกอร  อินอุเทน
2. เด็กหญิงชลธิชา  วะเศษสร้อย
3. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์แสง
 
1. นายสมใจ  พิมพ์ภา
2. นางจินดา  วะชุม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.99 ทอง 4 1. เด็กชายวันชัย  นาขะมิน
 
1. นางวิลาวรรณ  อุสาพรหม
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยบิน
2. เด็กหญิงชาลิษา  ฮองต้น
3. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  เสงี่ยมวัฒนะ
5. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ประกิ่ง
6. เด็กหญิงศิราณี  นิตยาคม
7. เด็กหญิงสุชาดา  กำมะณี
8. เด็กหญิงอัญชิตา  คะสุดใจ
 
1. นางนิภาภรณ์  แก้วอินธิ
2. นางวิลาวรรณ  อุสาพรหม
3. นางสาวอริษา  มาตรรักษ์
4. นางสาวจิตราภรณ์  สารผล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงวาสิตา  ศรีแสง
 
1. นางวิลาวัณย์  เคนไชยวงศ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิตตรา  จันดาพืช
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  สารผล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงประภัสสร  ราชพงษ์
 
1. นางวิลาวัณย์  เคนไชยวงศ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรดนัย  กาวมณี
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  แมดมิ่งเหง้า
3. เด็กชายจักรพรรดิ  โคตรมิตร
4. เด็กชายทนงศักดิ์  วะชุม
5. เด็กชายภัทรดนัย  น้อยนาง
6. เด็กชายวุฒินันท์  ไชยมงค์
 
1. นางจินดา  วะชุม
2. นายยงยุทธ  อินอุเทน
3. ว่าที่พันตรีจำเริญ  นครไทย
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ลิภา
2. เด็กหญิงธณิดา  อังคะมาตย์
3. เด็กชายนครินทร์  อุ่มอาษา
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  วะเศษสร้อย
5. เด็กหญิงริตติกาล  เกิดคำ
6. เด็กหญิงอริษา  ปุ่งคำน้อย
 
1. นางสาวสมัย  วะชุม
2. นางเพ็ญณี  ยะวาวงศ์
3. นางสุดสาคร  ราชป้องขันธ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกลิ่นผกา  วะสาร
2. เด็กหญิงดารุณี  สีงาม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ยอดสุบรรณ
 
1. นางจินดา  วะชุม
2. นางวิราวรรณ  วะชุม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงบัวชมพู  วะชุม
2. เด็กหญิงวรัญญา  พลตรี
3. เด็กชายอภิรักษ์  นาขะมิน
 
1. นางเพ็ญณี  ยะวาวงค์
2. นางสาวจิตราภรณ์  สารผล
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงปาณิสรา  คูลิน
 
1. นางอรัญญา  พิมพ์ภา
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  วะเกิดเป้ม
2. เด็กหญิงวิภาวี  ลิภา
3. เด็กชายศุภาณัฐ  ราตรีหว่าง
 
1. นางละมัย  วะชุม
2. นางอุดมศิลป์  ไชยบิน
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศนภรณ์  ไชยสุโพธิ์
2. เด็กหญิงรวิพา  ดิษฐบรรจง
3. เด็กชายวัชรพงษ์  กัลยาบุตร
 
1. นางพิไลลักษณ์  แก้วก่า
2. นางควรคิด  จามน้อยพรหม
 
17 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายพงศกร  บัวแยง
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  วะลับ
 
1. นางสาวฉัตรลดา  วะเศษสร้อย
2. นางสมมิตร  ไชยมงค์
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาวุช  ไชยมงค์
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ลิภา
3. เด็กชายวัฒนา  แทนจำปา
 
1. นางสาวฉัตรลดา  วะเศษสร้อย
2. นางลักขณา  วะเศษสร้อย