สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงนงนภัส  จิตตวิเชียร
 
1. นายยงยุทธ  อินอุเทน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายปกรณ์  ชมภูหลง
 
1. นายไมตรี  วะชุม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 73.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วะเศษสร้อย
2. เด็กหญิงนภาพร  อินอุเทน
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยมงคล
4. เด็กหญิงละออศิริ  อุสาพรหม
5. เด็กหญิงวาสิทฐี  ดวงรัตน์มณีโชติ
6. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ไกยสิทธิ
7. เด็กหญิงอรปรียา  กว้างบัวนา
8. เด็กหญิงอังสุมาลิน  ลิภา
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สกุลโชคสุรัตน์
10. เด็กหญิงโยษิตา  วะลับ
 
1. นางรำไพ  ทัศคร
2. นางพจนีย์  สิทธิ
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงชญานุตม์  คำภูเงิน
 
1. นางสุดสาคร  ราชป้องขันธ์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กชายธีรพงษ์  เพ็ชรสมบัติ
 
1. นางสาวฉัตรลดา  วะเศษสร้อย
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  กว้างบัวนา
2. เด็กชายเทลอ์  ลิวิแอร์
 
1. นางสาวฉัตรลดา  วะเศษสร้อย
2. นางสมมิตร  ไชยมงค์