สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชจิรา  โยลัย
 
1. นางสาวญาณิกา   อ้อมณฑา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายศุภากรณ์  โยลัย
 
1. นายณัฐวุฒิ  ธงวิชัย
 
3 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  โยลัย
2. เด็กชายวราวุฒิ  โพติยะ
 
1. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
2. นางสาวแสงดาว  ดวงดูสัน