สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชจิรา  โยลัย
 
1. นางสาวญาณิกา   อ้อมณฑา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐมนต์  เนืองทอง
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  มหาวงค์
3. เด็กหญิงเมวีญา  แก้วคำแสน
 
1. นางสาวญาณิกา   อ้อมณฑา
2. นางสาวแสงดาว  ดวงดูสัน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายศุภากรณ์  โยลัย
 
1. นายณัฐวุฒิ  ธงวิชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายอินทร  กัลยาฤทธิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ธงวิชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณพล  โยลัย
2. เด็กชายวัยยุทธ  เงินลุนปา
3. เด็กชายอดิเทพ  จริตรัมย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ธงวิชัย
2. นางมยุรี  ธงวิชัย
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายจิรายุทธ  โยลัย
2. เด็กชายอาทิตย์พล  โยลัย
 
1. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
2. นางสาวญาณิกา   อ้อมณฑา
 
7 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  โยลัย
2. เด็กชายวราวุฒิ  โพติยะ
 
1. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
2. นางสาวแสงดาว  ดวงดูสัน
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายนันทชัย  เกื้อทาน
2. เด็กชายเชตุพน  เทวะโลก
 
1. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
2. นางสาวทิพวรรณ  สุวรรณมาโจ