สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์   ดุสิตา
 
1. นางสาวพรสมัย   อ่อนหวาน
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   ชนะพจน์
2. เด็กหญิงวิมลญัฐ   เป็นสุข
 
1. นางสาวปานจรี   ไกรกล
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา   โฉมยง
2. เด็กหญิงวรัญญา   พรมทา
 
1. นางสาวปานจรี   ไกรกล
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84 ทอง 17 1. เด็กชายนนทกร   เพ็งบุปผา
 
1. นางพนมพร   พะวะ