สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากทวย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายธีระเดช   เทือกศรี
2. เด็กหญิงปภาดา   วิชัยยา
3. เด็กชายยศกร   ไทรย้อย
4. เด็กหญิงวิภาวี  โสระเวช
5. เด็กชายศุภกร   มาสอน
6. เด็กชายสมพล   รูปคม
7. เด็กหญิงสาฐิกา   ทุมมี
8. เด็กหญิงเสน่ห์จันทร์   พรหมบุตร
 
1. นางดารุณี   วีระชานนท์
2. นายบัณฑิต   มูลโคตร
3. นางสาวพรพรรณ   คำลือ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายธิดารัตน์   ชนะพจน์
2. เด็กหญิงปาริชาติ   ช่วยรักษา
3. เด็กหญิงมลฤดี   ไกยะฝ่าย
4. เด็กหญิงอารียา   เพียฝ่าย
 
1. นางดารุณี   วีระชานนท์
2. นางสาวรุ่งนภา   เอกจักรแก้ว
3. นางสาวพรพรรณ   คำลือ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญจิรา   ไทรย้อย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชนะพจน์
3. เด็กหญิงมลฤดี  ไกยะฝ่าย
 
1. นางรัตน์ติกรณ์   ศรีสมยา
2. นางเมตตา   บุญยะศรี