สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำหงษา
 
1. นางสาวเกศินี  คำเกษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงกฤตยา  กลับประสิทธิ์
 
1. นางศิวาพร  ยอดนารี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงศุทธินี  บานมีทะ
2. เด็กหญิงโสภิตนภา  คำผาย
 
1. นางศรีเฉลียว  อุผา
2. นายสัญญา  อุผา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายภาคภูมิ  ชินรัตน์
 
1. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  ธิสาคร
2. เด็กชายศักดิ์ดา  บัวสาย
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ไตริน
 
1. นางดาหวัน  หุตางกูร
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายทศพล  ม่วงภูเขียว
 
1. นางดาหวัน  หุตางกูร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงลักษณา  มาตรชัยเคน
2. เด็กชายศุภกิตติ์  กองทรัพย์
3. เด็กหญิงอสมาภรณ์  เลไพจิตร
 
1. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
2. นางสุณัชชา  เคนไชยวงค์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญวรา  ดาบพลอ่อน
2. เด็กหญิงนพสรณ์  สกุลศรี
3. เด็กชายภูวเนศ  โพธิ์สุ
 
1. นางสุณัชชา  เคนไชยวงค์
2. นางสาวนรารัตน์  ภูดีทิพย์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวรรถน์  ศิริวงศ์
2. เด็กชายภัทรกร  เยียวรัมย์
3. เด็กชายศิวเทพ  อินทะประเสริฐ
 
1. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
2. นายพีระพงษ์  ดวงสงค์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติวัจน์  พลหาราช
2. เด็กชายพรพงษ์  หงษามนุษย์
 
1. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
2. นายปกรณ์  อุ่นกลม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  พงไพร
2. เด็กชายสุรศักดิ์  อินทริง
 
1. นางพวงรัตน์  ภูดีทิพย์
2. นายอรรถพล  มาตย์เมือง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รังษี
2. เด็กหญิงนฤมล  ระวัตร
3. เด็กหญิงปรียดา  บัวบุญ
4. เด็กหญิงลักษณพร  นามเสาร์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองใบ
 
1. นางไพวัลย์  เครือหว้า
2. นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิรีธร  นัดทะยาย
 
1. นางรัชนี  แสนคำภา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรกนก  สีหาบุตรโต
 
1. นางรัชนี  แสนคำภา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สาเคดา
2. เด็กหญิงรุจิรดา  ป้องทอง
 
1. นางไพจิตร  คำจารย์
2. นางมัลลิกา  ไชยพันธ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ขันทะชา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  กองจันทร์
3. เด็กหญิงพัฒน์ชญา  ดวงพิมพ์
4. เด็กหญิงพุธสดี  อื้อสกุล
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จุลสราญรมย์
6. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุขงาม
7. เด็กหญิงวิมลภัทร  แวงดา
8. เด็กหญิงสุกัญญา  สำราญ
9. เด็กหญิงอนัญญา  อุผา
10. เด็กหญิงอาภัสรา  วงษาเนาว์
 
1. นางไพจิตร  คำจารย์
2. นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา
3. นางสุณัชชา  เคนไชยวงค์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  แจ้งอารมณ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินเพ็ญ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงงอย
4. เด็กหญิงจันทรากานต์  ศาลาแดง
5. เด็กหญิงจิรนันท์  อินทริง
6. เด็กหญิงจีรวรรณ  สมรฤทธิ์
7. เด็กหญิงฉัตรธิดา  เคนไชยวงค์
8. เด็กหญิงดวงดาว  พรมวิชัย
9. เด็กหญิงติยาภรณ์  บุณเรือง
10. เด็กหญิงปาริชาติ  สุขกล้า
11. เด็กหญิงลักขณา  ไชยหมื่น
12. เด็กหญิงวชิรา  โสภา
13. เด็กหญิงวราภรณ์  รื่นเริง
14. เด็กหญิงศิริกัญญา  นันศรีบุตร
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วคำแจ้ง
 
1. นางสุณัชชา  เคนไชยวงค์
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
3. นางสาวเกศินี  คำเกษ
4. นางสาววรพรรณ  ผึ้งหลวง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เสนจันฒิไชย
 
1. นางสมพร  อุผา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง 6 1. เด็กชายบุญวรุต  อุผา
 
1. นางสมพร  อุผา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงพสชนัน  ต้นกันยา
 
1. นางวรรณภา  พรพุทธคุณรักษา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ดีระดา
 
1. นางพวงรัตน์   ภูดีทิพย์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วปิลา
2. เด็กหญิงโสภิตนภา  จูมทอง
 
1. นางวรรณภา  พรพุทธคุณรักษา
2. นางสมพร  อุผา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยะภักดี
2. เด็กหญิงจณิสตา  รักษา
 
1. นางวรรณภา  พรพุทธคุณรักษา
2. นางสมพร  อุผา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  แดงสุข
 
1. นางวัชราพร  ผ่านสำแดง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีมูลตรี
 
1. นางวัชราพร  ผ่านสำแดง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายชนาธิป  อาจวิชัย
 
1. นายสัญญา  อุผา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุปัญญา  ประทุมทิพย์
 
1. นางศรีเฉลียว  อุผา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายพิทยา  สุนา
 
1. นายสัญญา  อุผา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ฉิมานุกูล
 
1. นางศรีเฉลียว  อุผา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษวุฒิ  มหาวงศ์
 
1. นางศิริรักษ์  แซงบุญเรือง
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ตงศิลป์
2. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  คัณทะสิทธิ์
3. เด็กหญิงพัชรพร  ช่วยชีพ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  บุณรังศรี
5. เด็กหญิงวรางคณา  บุญประเสริฐ
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
2. นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  คำมุก
 
1. Mr.Eddy  Kegoodgion
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรกานต์  ผ่านสำแดง
 
1. นางมนชยา  โพธิ์จันทร์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โรจน์กิจวิมล
 
1. นายเสมา  ธนะศรี
 
35 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงจณิสตา  ภูโคกหิน
2. เด็กชายพิมพ์ชนก  นามเสาร์
 
1. นายสุมิชัย  วงษาเนาว์
2. นายอรรถพล  มาตย์เมือง
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงดาหลา  บุทา
2. เด็กชายปฏิมากร  วัฒนโกศล
3. เด็กหญิงอัยลดา  ทับทอง
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันทกานต์  หลิงสิงหา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยะมา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่จึง
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
2. นางสมพร  อุผา
 
38 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วอวน
 
1. นางทิพวรรณ  บุพศิริ
 
39 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนาภา  โพธิสาร
2. เด็กหญิงนามีน  เสือช้าง
3. เด็กหญิงรัฐยาภรณ์  เสนสุข
 
1. นางไพรัตน์  นครคำสิงห์
2. นางวัชราพร  ผ่านสำแดง
 
40 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พ่อบุตรดี
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา
 
41 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  วงค์นะรัตน์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา
 
42 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาพร  นันสีบุตร
2. เด็กชายอิทธิพล  ตันเพ็ง
 
1. นางไพรัตน์  นครคำสิงห์
 
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอนุธิดา  สาธุการ
 
1. นางไพวัลย์  เครือหว้า
 
44 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภาพร  นันสีบุตร
 
1. นางวัชราพร  ผ่านสำแดง
 
45 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกื้อกูล  วงษ์อนุ
 
1. นางขวัญใจ  แก้วลา
 
46 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง 5 1. เด็กชายธนกร  คะลีล้วน
2. เด็กชายภัทรพล  จันทร์เหลือง
3. เด็กชายภัทรพล  จันเหลือง
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
2. นางศิวาพร  ยอดนารี
 
47 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิติรัตน์  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงธีลัดดา  ปิลอง
3. เด็กหญิงอันญดา  ปะวะโพทะกัง
 
1. นายปกรณ์  อุ่นกลม
2. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ