สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงชมพูนุช  มะละกา
 
1. นางสาวเกศินี  คำเกษ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายขวัญชาติ  แก้วลา
2. เด็กหญิงวรันธร  เคนไชยวงค์
 
1. นางศุภรา  แก้วลา
2. นางขวัญใจ  แก้วลา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายจิราพงษ์  หงษามนุษย์
 
1. นางจิราภรณ์  เอกทินวัฒน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุธรรม
 
1. Mr.Eddy  Kegoodgion
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงเกศมณี  เสาประธาน
 
1. นางสาวดวงรัตน์  เดชขันธ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78.5 เงิน 13 1. เด็กชายกนต์ธร  ต้นกล
2. เด็กชายจิรายุ  กวนฮางฮอง
3. เด็กชายณัฐพันะ์  ชัยวงศ์
4. เด็กชายภรันยู  ปิลาตี
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โคตะบิน
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  บุพศิริ
 
1. นายฉัตรชัย  เคนไชยวงค์
2. นายปรีดา  ภูดีทิพย์
3. นายเอกภพ  ชัยปัญหา
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงนิจจารี  โคทังคะ
 
1. นางขวัญใจ  แก้วลา