สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์โท
 
1. นางสาวเพลินพิศ  อุดมกัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพศุตม์  สัมพันธ์
 
1. นายพรพิเชษฐ์  เมืองมุงคุณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  สวัสดิ์กุล
2. เด็กหญิงวรรณิกา  อ่อนชาติ
3. เด็กหญิงวุฒิฌา  จันชะล้ำ
 
1. นางหทัยรัตน์  ไตรวงศ์ย้อย
2. นายชัชวาลย์  สัมพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพศ  คูณทอง
2. เด็กชายโชติกะ  ขันคำ
 
1. นายพรพิเชษฐ์  เมืองมุงคุณ
2. นายกิตติพงษ์  อัคศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุภรินทร์
 
1. นายสง่า  โกพล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงพัชรา  สิมมา
 
1. นายสง่า  โกพล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงมณฑิดา  สาบก
 
1. นายสง่า  โกพล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปกรชัย  สวัสดิ์กุล
 
1. นายสง่า  โกพล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงปวีณา  สุกใส
 
1. นายสง่า  โกพล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงสุคนธนา  สุกใส
 
1. นายรุ่งโรจน์  ติยะบุตร
2. นางชีวรัตน์  ติยะบุตร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงรวินันท์  ราชาไกร
2. เด็กหญิงศิรประภา  คำกันทา
3. เด็กหญิงศุวิมล  บัวชมนา
 
1. นางสาวเพลินพิศ  อุดมกัน
2. นายปรีชา  นาชัย
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงนิสา  ไชยนาน
2. เด็กหญิงวิกานดา  ปุญญา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สัมพันธ์
 
1. นางสาวเพลินพิศ  อุดมกัน
2. นายสง่า  โกพล
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติภูมิ  คำศิริ
 
1. นายรุ่งโรจน์  ติยะบุตร
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายวรชิต  อ่อนชาติ
2. เด็กชายสุทิวัส  บุตรสอน
 
1. นายรุ่งโรจน์  ติยะบุตร
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พรมจินดา