สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพะทาย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายณรงค์  โพธิ์คำ
 
1. นางสุกัญญา  พลสุวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายภูรินทร์  เรือนมูล
2. เด็กชายศรชัย  สุรินทร
 
1. นายสวัสดิ์   เพ็ชรพินิจ
2. นายปัญญา  วิวัฒนานนท์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74.64 เงิน 12 1. เด็กหญิงปภาดา  สีอินทร์
2. เด็กหญิงปวีณา  สีอินทร์
3. เด็กหญิงพนิดา  เข็มเพชร
4. เด็กหญิงรัชนีกร  นามพะทาย
5. เด็กหญิงศกุนตลา  สุรินทร์
 
1. นางอุดมทรัพย์  สมุทรเวช
2. นางกฤติยา  สีหา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงทิพากร  นามพะทาย
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  จันใด
3. เด็กหญิงปนิดา  พันธ์นายม
4. เด็กหญิงพิชญา  มะละ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  พุทธะนาวงค์
 
1. นางอุดมทรัพย์  สมุทรเวช
2. นางกฤติยา  สีหา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทณา  เหวยไทย
2. เด็กหญิงจันทิมา  แสนสุริวงค์
3. เด็กชายจีระพงษ์  ลีทอง
4. เด็กหญิงชาลิสา  แสนป้อง
5. เด็กหญิงพิติยาภรณ์  สุวรรณโส
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วังคะฮาต
7. เด็กหญิงวิภานันท์  เสนเพ็ง
8. เด็กหญิงวิลาสินี  เพ็งอาสา
9. เด็กหญิงสายชล  พันธุ์ธง
10. เด็กหญิงสุทัตตา  สุรินทร
11. เด็กหญิงสุนิสา  อัมภรัตน์
12. เด็กหญิงหัทยา  นามพะทาย
13. เด็กชายอดิเดช  พุ่มพวง
14. เด็กหญิงเมธิรา  นามพะทาย
15. เด็กหญิงแพรวา   แน่นอุดร
 
1. นายกรภัฏ  ทุมวรรณ
2. นายตระกูล  เสนจันทร์ฒิไชย
3. นายธนภัทร  คำทะเนตร
4. นางแววตา  ผายชำนาญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีระพงษ์  ลีทอง
 
1. นายธนภัทร  คำทะเนตร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงพรพรรณ  มงวงษา
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  นามพะทาย
3. เด็กหญิงลักษ์ศินา  ล้อมนาค
4. เด็กหญิงสุนิศา  วงค์ผาบุศน์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขภูวงค์
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สุรินทร
 
1. นายสวัสดิ์  เพ็ชรพินิจ
2. นายอุดร  ภาโสม
3. นางอุดมทรัพย์  สมุทรเวช
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงศรุตานนท์  บุญเรือง
2. เด็กหญิงศิรินันท์  คันทักษ์
3. เด็กหญิงศิริพร  ทำมงคล
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส
2. นางกิติพร  เบ้าลี
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เถาว์สอน
2. เด็กชายนพสิทธิ์  นามพะทาย
 
1. นายเจษฎา  ไพใหม่
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สำรวมจิตต์
2. เด็กหญิงดวงนภา  นามพะทาย
3. เด็กชายธราดล  ทุมวรรณ
 
1. นางกิติพร  เบ้าลี
2. นางสุกัญญา  พลสุวรรณ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  กุลวงค์
 
1. นายกรภัฏ  ทุมวรรณ
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุศดี  ลาดบาสี
2. เด็กชายภาราดร  สอนสิน
3. เด็กชายอมรพรรณ  บุญเทียม
 
1. นายกรภัฏ  ทุมวรรณ
2. นางสุกัญญา  พลสุวรรณ
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายมงคล  สายสะอาด
2. เด็กชายสุทธิเดช  ยายิรัมย์
 
1. นายกรภัฏ  ทุมวรรณ
2. นายเจษฎา  ไพใหม่