สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนขาว สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพา  หาทำ
2. เด็กชายริชานนท์  กวนฮางฮอง
 
1. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
2. นางสมสมร  รัตน์รองใต้
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชัยโสดา
2. เด็กชายธนพล  ประนูวี
 
1. นายสมบูรณ์  แสนสุภา
2. นายประกอบ  รัตน์รองใต้
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 73.8 เงิน 12 1. เด็กชายกิติพงษ์  กวนลีหลง
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  กวนฮางฮอง
3. เด็กหญิงปภาวี  กวนฮางฮอง
4. เด็กชายภูวนาถ  อุนารี
5. เด็กหญิงศศิธร  กลัดกันแสง
6. เด็กหญิงศศิวิมล  พลเชดี
7. เด็กชายสัญจิตร  สาซุเซา
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ผลพยุง
9. เด็กหญิงสุมณฑา  ชุ่มจีน
10. เด็กชายอนุชา  อุผำ
 
1. นางสมสมร  รัตน์รองใต้
2. นายประกอบ  รัตน์รองใต้