สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงไข่มุก  โคสัย
 
1. นายวันชัย  พาลีรักษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงสายธาร  อินทา
 
1. นายวันชัย  พาลีรักษ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิชชุดา   พลแสน
 
1. นายสุรศักดิ์   ธรรมเป็นจิตต์
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   เทพกรรณ
 
1. นางสาววิลัยวรรณ   กุจนา
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายไชยยันต์   ไชยวัง
 
1. นางสาววิลัยวรรณ  กุจนา