สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงไข่มุก  โคสัย
 
1. นายวันชัย  พาลีรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผันผ่อน
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์   แซ่หว่อง
 
1. นายวันชัย  พาลีรักษ์
2. นางนิดา  ราชมณี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรภพ   ต้อนโสกรี
2. เด็กชายโชคทวี   ทองสาม
 
1. นางสาวปทุมมา  ปลั่งกลาง
2. นางรุ่งเรือง  ราชมณี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนกร   มหาวงค์
 
1. นางสาวปทุมมา  ปลั่งกลาง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร   ข้ามของมา
2. เด็กชายธนพร  มหาวงค์
3. เด็กหญิงธนาภรณ์   แสนมอม
 
1. นางนัฐกานต์   พาลีรักษ์
2. นางสาววิมลรัตน์   ข้ามประเทศ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญธิดา  สัตย์ซื่อ
2. เด็กหญิงเกวลิน  จันดาประดิษฐ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อนันต์บุตร
 
1. นางไพจิตร  จันทะขิน
2. นางสาวศิริวรรณ  สุุวรรณมาโจ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภาคิน  วงศ์กาฬสิน
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  อินทลิง
 
1. นางไพจิตร  จันทะขิน
2. นางสาวมลนภา   มะสุใส
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรนันท์   ข้ามประเทศ
2. เด็กหญิงจุรีภรณ์   ต้องโสกรี
3. เด็กหญิงพรวลัย   วงศ์สกล
4. เด็กหญิงวนิดา   ต้ายคำไว
5. เด็กหญิงสุธิตา  อุนาราช
 
1. นางเบญจมาศ  ขวาไชยวี
2. นางดาราภรณ์  พิทักษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงกมล   เทพกรรณ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ต้อนโสกรี
3. เด็กหญิงพัชราพร   ทองสาม
4. เด็กหญิงอัญชลา   เขียวโป
5. เด็กหญิงเนตรฤทัย   วงค์โพนทอง
 
1. นางนิภาพร   บันหาร
2. นางวิราวรรณ   สาดี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา   วังมลหม่อม
2. เด็กหญิงนริสรา   ไทยใหม่
3. เด็กหญิงวรา  ต้ายบุญเทียม
4. เด็กหญิงวารุณี   ศรีทิน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญสินธ์ชัย
 
1. นางสาวพิศมัย   ขวาไชยวี
2. นางสาวมลนภา   มะสุใส
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา   วรไกรราษฎร์
2. เด็กหญิงนิตยา  ลำพูน
3. เด็กหญิงวนันยา  ลือพอก
4. เด็กหญิงวิชชุดา  พลแสน
5. เด็กหญิงอรอุมา   กุจนา
 
1. นางรุ่งเรือง   ราชมณี
2. นางดาราภรณ์   พิทักษ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประดลเดช   เขียวโป
2. เด็กหญิงปาลิตา   มณีรัตน์
3. เด็กหญิงพัสราภา   วงพุทธา
4. เด็กหญิงมลฑิรา   ชินบูรณ์
5. เด็กหญิงวิลาพร   แก้วปิลา
 
1. นายบุญสงค์   สาหัส
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยะสิทธิ์  ศรีสมศักดิ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชนินทร์   วังมลหม่อม
2. เด็กชายณัฐพล   วงค์โพนทอง
3. เด็กชายธีรวัฒน์   รัตนะ
4. เด็กหญิงปิยพร   ขวาไชยวี
5. เด็กชายภูวพัฒน์   แสงวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายฉัตรชัย   จันทา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤชญา   โยลัย
 
1. นายวันชัย  พาลีรักษ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาพร   วรแก้วเมือง
2. เด็กหญิงณหทัย   วิมลกาญจนพงษ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์   กิติศรีวรพันธุ์
4. เด็กหญิงมยุรา   กุจนา
5. เด็กหญิงมารศรี   อุนาราช
6. เด็กหญิงรินรศา   โพติยะ
7. เด็กหญิงสร้อยกันยา   พลแสน
8. เด็กหญิงเบญจมาศ   กุลยะ
9. เด็กหญิงเบญจมาศ   เขียวโป
10. เด็กหญิงเบญจมาศ   อังคะฮาด
 
1. นางรุ่งเรือง  ราชมณี
2. นางดาราภรณ์  พิทักษ์
3. นางนิดา  ราชมณี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงอินทิรา   อังคะฮาด
 
1. นางศศิธร  กิติศรีวรพันธุ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ตู้แก้ว
 
1. นางศศิธร  กิติศรีวรพันธุ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติยากร   เหล่าหลวง
 
1. นายปรัชญา  กิติศรีวรพันธุ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุริสา   น้อยน้ำคำ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ชินบูรณ์
 
1. นางศศิธร  กิติศรีวรพันธุ์
2. นายปรัชญา  กิติศรีวรพันธุ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงสายธาร  อินทา
 
1. นายวันชัย  พาลีรักษ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงสายธาร  อินทา
 
1. นายวันชัย  พาลีรักษ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบรรยง   ราชมณี
 
1. นายวันชัย  พาลีรักษ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงสายธาร   อินทา
 
1. นายวันชัย  พาลีรักษ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิชชุดา   พลแสน
 
1. นายสุรศักดิ์   ธรรมเป็นจิตต์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชไมพร   ไตรมีแสง
 
1. นางสาวธานินท์   ตากวัก
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   หัสระสา
2. เด็กหญิงอรริตา   อังคะฮาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายฉัตรชัย   จันทา
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์   กิตศรีวรพันธุ์
2. เด็กชายศรายุทธ   เทพกรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายฉัตรชัย   จันทา
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายชัยภัทร์   บุญมาวงษา
2. เด็กหญิงนิตยา   ลำพูน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายฉัตรชัย   จันทา
 
29 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 17 1. เด็กชายนวมินทร์   สอนกางทิศ
2. เด็กชายประชา   มหาพรหม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายฉัตรชัย   จันทา
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   โพติยะ
2. เด็กหญิงธันยา  มีวิธี
3. เด็กหญิงเพ็ญประภา   สุธรรม
 
1. นางรุ่งเรือง  ราชมณี
2. นางสาวพิศมัย   ขวาไชยวี
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขัวนอก
2. เด็กหญิงนัฐิกา   มณีรัตน์
3. เด็กหญิงนิกร   ข้ามประเทศ
 
1. นายสุขสันต์  รมย์รส
2. นายขอม  แต้มกลาง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ฉิมชัย
2. เด็กชายจีระศักดิ์  กุจนา
3. เด็กชายนัฐดนัย  เทียมสำโรง
 
1. นายสุรศักดิ์  ฉิมแสง
2. นางสมพิศ  คัดทะจันทร์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนัย   เทพกรรณ
2. เด็กหญิงพัชริกา   พรมพินิจ
3. เด็กหญิงอินทิรา   เทพกรรณ
 
1. นายสุรศักดิ์  ฉิมแสง
2. นางสมพิศ  คัดทะจันทร์
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปากหวาน
2. เด็กหญิงทิชานันท์  โพติยะ
3. เด็กหญิงพัชริดา  แต้มกลาง
 
1. นางสุภัทรา  ไวแสน
2. นางสมพิศ  คัดทะจันทร์
 
35 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   เทพกรรณ
 
1. นางสาววิลัยวรรณ   กุจนา
 
36 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรี   มันอินทร์
2. เด็กชายศัตราวุธ   ศรีพนม
 
1. นางบุญทัน   แต้มกลาง
2. นางสาววิลัยวรรณ   กุจนา
 
37 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดุสิต   แสนมอม
2. เด็กชายวัชรสิทธิ์   ข้ามของมา
 
1. นางบุญทัน   แต้มกลาง
2. นางนิดา  ราชมณี
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายไชยยันต์   ไชยวัง
 
1. นางสาววิลัยวรรณ  กุจนา
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนพล  ราชมณี
2. เด็กชายนิราช  โยลัย
 
1. นางสาวสุพัตรา  ปากดี
2. นางสาววิลัยวรรณ  กุจนา
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.67 ทอง 6 1. เด็กชายนิราช   โยลัย
2. เด็กหญิงน้ำฝน   โพติยะ
3. เด็กหญิงอธิชา  ข้ามประเทศ
 
1. นายขอม  แต้มกลาง
2. นางบุญทัน   แต้มกลาง