สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรรณารา  เคนแสง
2. เด็กหญิงพิชญา  นาเมืองรักษ์
3. เด็กชายันันพิพัฒน์  แสนพล
 
1. นางวาสนา  ดีดวงพันธ์
2. นางสาววัชราภรณ์  ฮาดทักษ์วงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ปัญหาไชย
2. เด็กชายธนากร  กระไทย
 
1. นายวีรชัย  เทพกรรณ
2. นายวิชัย  อินทนาม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ไชยกา
 
1. นางวาสนา  ดีดวงพันธ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงสุริยะ  แน่นอุดร
2. เด็กชายธรรมธัช  แซ่โต๊ะ
 
1. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
2. นางสาวพิไลพร  เหล่าหลวง