สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงสาลิกา  ไชยสุระ
 
1. นางรัตนาภรณ์  วาตานาเบ้
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองสาม
 
1. นางสุกัญญา  เดชทะศร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงวัลลี  ผูกจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  เดชทะศร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงวารุณี  ปาจะ
 
1. นางสุกัญญา  เดชทะศร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวัลลี  ผูกจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  เดชทะศร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิณัดดา  เดชทะศร
 
1. นางสุกัญญา  เดชทะศร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิยดา  ทองสาม
 
1. นางพินีนุช  สกุลซ้ง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภพ  ทรายทวีป
2. เด็กหญิงฐิณัดดา  เดชทะศร
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองสาม
4. เด็กชายบัญชาการ  งามอินทร์
5. เด็กหญิงพิยดา  ทองสาม
6. เด็กหญิงมณีเมขลา  ชอบสะอาด
7. เด็กหญิงวัลลี  ผูกจันทร์
8. เด็กหญิงวารุณี  ปาจะ
9. เด็กหญิงศุภสุดา  บุญมาโค
 
1. นางสาวอรพินทร์  เพียพล
2. นางรัตนาภรณ์  วาตานาเบ้
3. นายกิตติพงษ์  อัคศรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีละออ
 
1. นางสาวอรพินทร์  เพียพล
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายจิรภาส  บงบุตร
 
1. นางพินีนุช  สกุลซ้ง
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทักษิณ  เกิดชาวนา
 
1. นางสุกัญญา  เดชทะศร