สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนบก สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพราวระวี  บุญยะศรี
 
1. นางสมใจ  วรรณทอง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพรสุดา  ทำทาโทษ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ตันเสนา
 
1. นางพนิตา  รุ่งสว่าง
2. นายสุเมธ  คะลีล้วน