สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนบก สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนัชชา  แก้ววิลา
 
1. นางสาวพันิตา  รุ่งสว่าง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพราวระวี  บุญยะศรี
 
1. นางสมใจ  วรรณทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  กันนิกา
2. เด็กหญิงพนิดา  ไชยพรม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  นนทะสี
 
1. นางสาวมยุรี  บิดานารา
2. นางพนิตา  รุ่งสว่าง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภาพร  แข็งแรง
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  นามโง้งสุขา
3. เด็กหญิงสุธานี  พาไชย
 
1. นายสุเมธ  คะลีล้วน
2. นายสนธยา  มันทะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยา  บัวลอย
2. เด็กชายขจรศักดิ์  วงศ์พันธ์
3. เด็กหญิงพนิน  สนมศรี
4. เด็กหญิงภัทราพร  โคตลา
5. เด็กชายวรินทร  น้อยสกุล
 
1. นายมนตรี  ดงขันตะ
2. นางสาวมยุรี  บิดานารา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพรสุดา  ทำทาโทษ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ตันเสนา
 
1. นางพนิตา  รุ่งสว่าง
2. นายสุเมธ  คะลีล้วน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุวดี  บุญมาวงษา
 
1. นางปทุมรัตน์  มันทะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.32 ทอง 9 1. เด็กชายนรินทร์  ออทอลาน
 
1. นายสนธยา  มันทะ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงมัณฑิกา  ตะวะนะ
 
1. นางปทุมรัตน์  มันทะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เดชทะศร
 
1. นางปทุมรัตน์  มันทะ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายธนศักดิ์  เข็มพรม
2. เด็กหญิงบงกช  กรมลา
3. เด็กชายวัฒนศักดิ์  โยลัย
 
1. นายสุเมธ  คะลีล้วน
2. นายมนตรี  ดงขันตะ
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงกำไรมาศ  เดชทะศร
2. เด็กหญิงจิรารักษ์  เดชทะศร
3. เด็กหญิงปุลาพร  โคตะบิน
 
1. นางอังสุมาลิน  นิคำ
2. นางสาววรนุช  ร่มรื่น
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจริญญา  สุดใจ
 
1. นางปทุมรัตน์  มันทะ
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง 4 1. เด็กชายคำพันธ์  ขยัน
2. เด็กชายจาตุรงค์  ศรีสร้อย
3. เด็กชายอรรถพล  ทมทะวา
 
1. นายสุเมธ  คะลีล้วน
2. นางวรารัตน์  นิคำ