สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงเพ็ญณภา  ภู่ระหงษ์
 
1. นางพิมลรัตน์  จันทะรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 81.33 ทอง 4 1. เด็กชายภาวรรษ  ไวฉลาด
2. เด็กชายสุริยัน  นาแฮ
 
1. นางสาวมารินทร์ดา  เมืองสนธ์
2. นางสาวสุภัทรตรา  กุลยะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กชายสมชัย  ชนะพจน์
 
1. นายเย็นฤดี  นิวงษา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญเหลือ
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  โคตะมี
2. เด็กหญิงประดิพัตย์  ฐานะวงศ์
3. เด็กหญิงศศิธร  คำแหงพล
 
1. นางสาวสุภัทรตรา  กุลยะ
2. นางสาวปริศนา  ศรีเมือง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 -    
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 9 1. เด็กชายนาวิน  แพงดงแก
2. เด็กหญิงวรัญญา  อุปสุ
 
1. นางมณีรัตน์  อุ่นเทียมโสม
2. นางสาวนิตชรา  ลาดพิลา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชริดา  แสนโคตร
2. เด็กชายเสกสรรค์  เสนาสี
 
1. นางมณีรัตน์  อุ่นเทียมโสม
2. นางพิมลรัตน์  จันทะรักษ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  จันทะโค
2. เด็กหญิงอรทัย  การุณ
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นายวีระพล  พันธ์ุเวียง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวลัยพร  สุขสงวน
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชา  จักรนารายณ์
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัวริน  ทองมะโรง
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วัลดี
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  จันทะโค
2. เด็กหญิงสุธาพร  ไชยพรม
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
2. นางมณีรัตน์  อุ่นเทียมโสม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัฒน์สน  เมฆตั้ง
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุลัดดา  ผานาค
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สมรฤทธิ์
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายธีรชาติ  อินทะศรี
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนันชัย  ทองมะโรง
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญอนงค์  แสนโคตร
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจักรพงษ์  นาจอมทอง
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรเทพ  เทพมงคล
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภาพร  สมรฤทธิ์
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  อินทรา
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงเวนิตา  อ.ท.ศรี
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายเจษฎา  เดชทะศร
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงณิพาพร  ผินแก้ว
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพงษ์  นาจอมทอง
2. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  เหล่าพรม
3. เด็กชายจินดารัตน์   อ.ท.ศรี
4. เด็กหญิงจินดาลักษณ์   แสนโคตร
5. เด็กหญิงชนม์นิภา  ปัญหาชัย
6. เด็กชายธนธรณ์  ศรีสว่าง
7. เด็กชายธนากร   บาลทะจี
8. เด็กชายธันยวิทย์   บาลทะจี
9. เด็กหญิงธิดารัตน์   เทพมงคล
10. เด็กชายธีระศักดิ์  นามคำ
11. เด็กหญิงนันท์นลิน   แพงดงแก
12. เด็กชายประเมิน  แสนเพ็งเคน
13. เด็กชายพลวัต  เทพมงคล
14. เด็กชายพลาธร  อุดมดี
15. เด็กหญิงพิมพกานต์  บาลทะจี
16. เด็กชายภาทร   ออทอลาน
17. เด็กหญิงลัดดา   อินสา
18. เด็กชายวธิตา   อ.ท.ศรี
19. เด็กหญิงวรนุช  ไชยพรม
20. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ผินแก้ว
21. เด็กชายวีระภาพ   รักษาศรี
22. เด็กชายวุฒิชัย   อ้วนจี
23. เด็กหญิงศรีสุดา   อ.ท.ศรี
24. เด็กหญิงศิริพร  อ.ท.ศรี
25. เด็กชายสิทธิเดช   ขยัน
26. เด็กหญิงสุกัญญา   บัวลอย
27. เด็กหญิงสุทธิดา   แปทา
28. เด็กหญิงอริสา  จันทุลาง
29. เด็กชายเจษฎา  แย้มดวง
30. เด็กหญิงเอลิตา   ต้อนโสกี
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
2. นางสาวสุภัทรตรา   กุลยะ
3. นางสาวมารินทร์ดา   เมืองสนธ์
4. นายวีระพล   พันธุ์เวียง
5. นายสัญญา  แก้วหนองสังข์
6. นายศุภวัฒน์  สมบัติภูธร
7. นางอุไรวรรณ   ไชยสุระ
8. นางอำนวย  แก้วหนองสังข์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วงนาเรือง
2. เด็กหญิงกัลญา  บาลทะจี
3. เด็กหญิงจิราพร   ต้นเงิน
4. เด็กหญิงชนิตา   ดานหา
5. เด็กชายชัยพร   เมฆตั้ง
6. เด็กหญิงชุติมา   บัวลอย
7. เด็กชายณัฐพงษ์   เทพมงคล
8. เด็กชายธิติวัฒน์  อ.ท.ศรี
9. เด็กชายธีระพัฒน์  นิวงศ์ษา
10. เด็กหญิงนันทนา  บาลทะจี
11. เด็กหญิงนิภา  ชนะพจน์
12. เด็กชายประวี  ขันจันทร์
13. เด็กชายพงศกร  ทองมะโรง
14. เด็กหญิงพรนิภา   ศรีมันตะ
15. เด็กชายพานุพงษ์   บัวลอย
16. เด็กชายยศศักดิ์   แพงดงแก
17. เด็กชายรัฐพล   อ.ท.ศรี
18. เด็กหญิงรุ้งกัลยา   เทพมงคล
19. เด็กชายวรพงษ์   ไชยสุระ
20. เด็กชายวัฒนา  โนนกลาง
21. เด็กหญิงวัณธิญา  บาลทะจี
22. เด็กหญิงวิยะดา   ตะวะนะ
23. เด็กชายวีระพล   อุดมดี
24. เด็กชายวีระยุทธ   อ้วนจี
25. เด็กหญิงศาตพร   ก้อนหมื่น
26. เด็กหญิงสร้อยสุดา   ต้อนโสกี
27. เด็กหญิงสุพัฒนา   แสนโคตร
28. เด็กชายอนาวิน   บุญเฮ้า
29. เด็กชายอภิสิทธิ์   บัวลอย
30. เด็กชายอภิสิทธิ์   หลงมา
31. เด็กหญิงอริสา   ทองมะโรง
32. เด็กหญิงเบญจวรรณ   เดชทะศร
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
2. นางสาววรรณี   โชติชุม
3. นางมณีรัตน์   อุ่นเทียมโสม
4. นางจันทะจร   แสงนา
5. นางสาวครารมทิพย์   ราชบัณทิต
6. นางพิมลรัตน์   จันทะรักษ์
7. นางสาวเย็นฤดี   นิวงศ์ษา
8. นางนิพาภรณ์   คะลีล้วน
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงวนิดา  อุปสุ
 
1. นางสาววรรณี  โชติชุม
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงสิรินดา  เดชทะศร
 
1. นางสาววรรณี  โชติชุม
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79.32 เงิน 15 1. เด็กหญิงพันธ์ศรี  โซ้พลงาม
 
1. นางสาววรรณี  โชติชุม
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวนิดา  พันจี
2. เด็กหญิงอรอุษา  รุ้งแจ้ง
 
1. นางสาวครารมทิพย์  ราชบัณฑิต
2. นางสาววรรณี  โชติชุม
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 35.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชลธี  จันทุลาง
2. เด็กชายณรงศักดิ์  ไชยสุระ
3. เด็กชายพลากร  โพนัย
4. เด็กชายวรวิทย์  จันทุลาง
5. เด็กชายวุฒินันท์  ปัญญานาง
6. เด็กชายอิทธิชัย  บัวลอย
 
1. นางสาวสุภัทรตรา  กุลยะ
2. นายวีระพล  พันธ์ุเวียง
3. นางสาวปริศนา  ศรีเมือง
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สอนแจ้ง
2. เด็กหญิงบุษบา  วัลดี
3. เด็กหญิงสายบัว  บานทะจี
 
1. นางพิมลรัตน์  จันทะรักษ์
2. นางมณีรัตน์  อุ่นเทียมโสม
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดาพร  คอนมุงคุณ
2. เด็กหญิงนฤมล  บานทะจี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสนโคตร
 
1. นางพิมลรัตน์  จันทะรักษ์
2. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  ออระทัด
2. เด็กหญิงนฤมล  ผัดสา
3. เด็กหญิงพิมใจ  บานทะจี
 
1. นางพิมลรัตน์  จันทะรักษ์
2. นางมณีรัตน์  อุ่นเทียมโสม
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์ทอง  คอนมุงคุณ
2. เด็กหญิงอรณิชา   ผาไชย
 
1. นางสาววรรณี  โชติชุม
2. นางสาวครารมทิพย์  ราชบัณฑิต
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิรมล  แก้วดี
2. เด็กชายสุริยัน  นาแฮ
 
1. นางสาววรรณี  โชติชุม
2. นางสาวครารมทิพย์  ราชบัณฑิต
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วัลดี
2. เด็กหญิงสมชัย  ชนะพจน์
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
2. นายวีระพล  พันธ์ุเวียง
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงบุษกร  ขยัน
2. เด็กหญิงวธิตา  อ.ท.ศรี
 
1. นายวีระพล  พันธ์ุเวียง
2. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงบุษบา  วัลดี
2. เด็กหญิงพัชริดา  แสนโคตร
 
1. นางพิมลรัตน์  จันทะรักษ์
2. นางมณีรัตน์  อุ่นเทียมโสม
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  อุดมดี
2. เด็กหญิงพัชริดา  มณีรัตน์
 
1. นางมารินทร์ดา  เมืองสนธ์
2. นางสาวสุภัทรตรา  กุลยะ
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญเหลือ
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐกรณ์  จันทุลาง
 
1. นายวีระพล  พันธ์ุเวียง
 
46 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิติพัฒน์  ทองมะโรง
2. เด็กชายวุฒิชัย  เดชทะศร
 
1. นายฐาปกรณ์  มอมไทรัตน์
2. นายศุภวัฒน์  สมบัติภูธร
 
47 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุทธ  บุษบา
2. เด็กชายสุธี  จันทุลาง
 
1. นายฐาปกรณ์  มอมไทรัตน์
2. นายสัญญา   แก้วหนองสังข์
 
48 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระพงษ์  ป้องแก
2. เด็กหญิงอรพินท์  คะสีโคตร
 
1. นายฐาปกรณ์  มอมไทรัตน์
2. นายวีระพล  พันธ์ุเวียง
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญ  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บานทะจี
3. เด็กหญิงวนิดา  จิตพิมพ์
 
1. นางอุไรวรรณ  ไชยสุระ
2. นางอำนวย  แก้วหนองสังข์
 
50 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  จันทุลาง
 
1. นางชนิตา  ขาวประภา
 
51 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงใจ  เทพมงคล
2. เด็กหญิงลดา  แพงดงแก
3. เด็กชายสุริยา  ออทอลาน
 
1. นางพิมลรัตน์  จันทะรักษ์
2. นางจันทะจร  แสงนา
 
52 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายจีรชัย  ขยัน
2. เด็กชายเรือนหงษ์  ผุยปัญญา
 
1. นางมณีรัตน์  อุ่นเทียมโสม
2. นางจันทะจร  แสงนา
 
53 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาจณรงค์  ผุยปัญญา
 
1. นางนิพาภรณ์  คะลีล้วน