สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คิดถูก
 
1. นายครองชัย  สุวรรณมาโจ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ช่วยปุ่น
2. เด็กชายธีรภัทร  โพนพัดหลง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมาวงษา
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญมาวงษา
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศักดิ์สร้อย
6. เด็กชายอรรถพร  อังคะมาตย์
 
1. นายสง่า  ลองจำนงค์
2. นายทินกร  ศรีลาศักดิ์
3. นางบุญฑริกา  ลองจำนงค์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายภีระพัฒน์  บุญมาวงษา
2. เด็กหญิงวิชยา  พันธ์จี
3. เด็กหญิงอธิชานันท์  อังคะมาตย์
 
1. นายฉลอง  หลวงโป้
2. นางลัดดาวัลย์  หลวงโป้
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงกลิ่นผกา  ฤทธิ์เต็ม
2. เด็กหญิงศิริยากร  วงศ์ล่าม
3. เด็กหญิงอภิญญา  แย้มกระจ่าง
 
1. นางสาวอมรพันธุ์   บุญมาวงษา
2. นางสาวณัฏฐิณี  ศรีลาศักดิ์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง 9 1. เด็กชายวุฒิชัย  กุลยะ
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  ศรีลาศักดิ์