สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรวรรณ  อุทัยสา
2. เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงวนิดา  ก่านจันทร์
 
1. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
2. นายสำราญ  กิติศรีวรพันธุ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรรณยุภา  ก่านจันทร์
 
1. นางบุญล้อม  กิติศรีวรพันธุ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิปรัชญา  ยะวงศ์ศรี
 
1. นางบุญล้อม  กิติศรีวรพันธุ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิรงรอง  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางเพชรรัตน์  บุณฑริกวงศ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วิรุฬวาณิช
 
1. นางบังอร  ประพัศรางค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายโภควินท์  ธานีสอน
 
1. นางเพชรรัตน์  บุณฑริกวงศ์
2. นางสาวปิยพร  แสนวิลัย
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83.5 ทอง 14 1. เด็กชายกฤษณะ  วะตะมะ
2. เด็กชายนรากรณ์  อภิเลิศสกุล
 
1. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
2. นายสมพาร  กิติศรีวรพันธุ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงนภัสชล  เส
2. เด็กหญิงนฤมล  โสมรักษ์
3. เด็กหญิงประไพรพักต์  ม่วงคะลา
 
1. นางสุภาพ  หาสุระ
2. นางบุญล้อม  กิติศรีวรพันธุ์