สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรวรรณ  อุทัยสา
2. เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงวนิดา  ก่านจันทร์
 
1. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
2. นายสำราญ  กิติศรีวรพันธุ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายชนานนท์  ยะวงศรี
2. เด็กชายณัตฐพล  ไชยสุระ
 
1. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
2. นางสาวอรุณรุ่ง  บุพศิริ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรรณยุภา  ก่านจันทร์
 
1. นางบุญล้อม  กิติศรีวรพันธุ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิปรัชญา  ยะวงศ์ศรี
 
1. นางบุญล้อม  กิติศรีวรพันธุ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76.4 เงิน 11 1. เด็กชายกิติพันธุ์  มลิวัลย์
2. เด็กชายคุณัชญ์  พิมพ์พันธ์
3. เด็กชายฉัตรบดินทร์  ทาแว่น
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  เหรียญทอง
5. เด็กหญิงพิปรัชญา  ยะวงษ์ศรี
6. เด็กชายภานุพงศ์  ซ้ายก่า
7. เด็กหญิงวรนุช  ชนะพจน์
8. เด็กชายศรัญยู  ประพัศรางค์
9. เด็กชายสรยุทธ  ยะวงษ์ศรี
10. เด็กหญิงอัญชริกา  ไชยสุระ
 
1. นางบุญล้อม  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสุภาพ  หาสุระ
3. นางวัลลภา  ศรีวรขันธุ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กชายโชคชัย  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางบังอร  ประพัศรางศ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกออ้อ  เทพกัลยา
 
1. นางบังอร  ประพัศรางศ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิรงรอง  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางเพชรรัตน์  บุณฑริกวงศ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วิรุฬวาณิช
 
1. นางบังอร  ประพัศรางค์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายโภควินท์  ธานีสอน
 
1. นางเพชรรัตน์  บุณฑริกวงศ์
2. นางสาวปิยพร  แสนวิลัย
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83.5 ทอง 14 1. เด็กชายกฤษณะ  วะตะมะ
2. เด็กชายนรากรณ์  อภิเลิศสกุล
 
1. นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน
2. นายสมพาร  กิติศรีวรพันธุ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐดนัย  เส
2. เด็กชายธีรภัทร  ประพัศรางค์
3. เด็กหญิงพิชญา  ศรีมงคล
 
1. นางสุภาพ  หาสุระ
2. นางเพชรรัตน์  บุณฑริกวงศ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงนภัสชล  เส
2. เด็กหญิงนฤมล  โสมรักษ์
3. เด็กหญิงประไพรพักต์  ม่วงคะลา
 
1. นางสุภาพ  หาสุระ
2. นางบุญล้อม  กิติศรีวรพันธุ์